Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 283 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-03-29
Data wydania:2010-03-22
Data wejscia w życie:2010-03-29
Data obowiązywania:2010-03-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 283 z 2010


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 48                — 4198 —                Poz. 283


283

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. Kwalifikacje wymagane na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej określa załącznik do rozporządzenia.

1)

§

2. Pracownik, który nie posiada kwalifikacji wymaganych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3) Minister Zdrowia: E. Kopacz

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 20, poz. 106, Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 105.

3)

Niniejsze rozporządzenie w zakresie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1342 oraz z 2004 r. Nr 285, poz. 2868), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2010 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. (poz. 283)

KWALIFIKACJE WYMAGANE NA POSZCZEGÓLNE STANOWISKA PRACY W STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ Lp. Stanowisko Wykształcenie Kwalifikacje zawodowe, specjalizacje, szkolenia 4 I. Inspektorzy Państwowy woje- według odrębnych prze- według odrębnych przepisów wódzki inspektor sa- pisów nitarny (dyrektor wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej) Państwowy powiato- według odrębnych prze- według odrębnych przepisów wy inspektor sanitar- pisów ny (dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej), Państwowy graniczny inspektor sanitarny (dyrektor granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej) Wymagany staż pracy 5

1

2

3

1

2

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 283 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 287 z 20102010-03-29

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 marca 2010 r. sygn. akt K 8/08

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 286 z 20102010-03-29

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2010 r. sygn. akt K 17/09

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 285 z 20102010-03-29

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2010 r. sygn. akt K 24/08

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 284 z 20102010-03-29

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 282 z 20102010-03-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 281 z 20102010-03-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i udostępniania danych w przypadku ogłoszenia upadłości operatora publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 280 z 20102010-03-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.