Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 32 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-01-15
Data wydania:2009-12-23
Data wejscia w życie:2010-01-30
Data obowiązywania:2010-01-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 32 z 2010


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 6                — 816 —                Poz. 32


32

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP Na podstawie art. 32 ust. 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa wykaz podmiotów zobowiązanych do przekazywania, z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP, sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej albo informacji o nieudzieleniu takiej pomocy w danym okresie sprawozdawczym, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, zwanej dalej „ustawą”, oraz sposób udostępniania tej aplikacji odpowiednio przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej „Prezesem Urzędu”, lub przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwanego dalej „Ministrem Finansów”. § 2.

1. Sprawozdania albo informacje, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, przekazują z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP, udostępnionej przez Prezesa Urzędu:

1) gminy,

2) powiaty,

3) samorządy województw — z obszaru województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

2. Sprawozdania albo informacje, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, przekazują z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP, udostępnionej przez Ministra Finansów, naczelnicy urzędów skarbowych oraz dyrektorzy izb skarbowych z obszaru wszystkich województw. §

3. Przekazywanie sprawozdań albo informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP, następuje od początku kwartału następującego po kwartale, w którym podmiot został objęty wykazem określonym w §

2. § 4.

1. Prezes Urzędu udostępnia aplikację SHRIMP w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej, udostępniając identyfikator (login) i hasło dostępu umożliwiające korzystanie z tej aplikacji podmiotom, o których mowa w § 2 ust.

1.

2. Podmioty, o których mowa w § 2 ust. 1, występują do Prezesa Urzędu z wnioskiem o udostępnienie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu umożliwiających korzystanie z aplikacji SHRIMP, w którym przedstawiają informacje identyfikujące użytkownika tej aplikacji. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Prezes Urzędu, w terminie 40 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, przekazuje wnioskodawcy identyfikator (login) i hasło dostępu.

4. W przypadku zmiany danych identyfikujących użytkownika aplikacji SHRIMP podmioty, o których mowa w § 2 ust. 1, przekazują Prezesowi Urzędu aktualizację informacji zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian. Wzór aktualizacji określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. § 5.

1. Minister Finansów udostępnia aplikację SHRIMP w wydzielonej sieci resortu finansów, udostępniając identyfikator (login) i hasło dostępu umożliwiające korzystanie z tej aplikacji użytkownikom wyznaczonym przez podmioty, o których mowa w § 2 ust.

2. 2. Podmioty, o których mowa w § 2 ust. 2, zgłaszają Ministrowi Finansów indywidualnie każdego wyznaczonego użytkownika aplikacji SHRIMP, przedstawiając informacje identyfikujące tego użytkownika. Wzór formularza zgłoszeniowego SH1 określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Minister Finansów w terminie 45 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, przekazuje wnioskodawcy identyfikator (login) i hasło dostępu.

4. W przypadku wycofania danego użytkownika aplikacji SHRIMP lub zmiany danych identyfikujących tego użytkownika podmioty, o których mowa w § 2 ust. 2, przekazują Ministrowi Finansów aktualizację zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian. Aktualizację zgłoszenia przekazuje się na formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w ust.

2. § 6.

1. Obowiązek określony w § 4 ust. 2 nie dotyczy podmiotów, które w dniu wejścia w życie rozporządzenia posiadają identyfikator (login) i hasło dostępu udostępnione przez Prezesa Urzędu.

2. Podmioty, o których mowa w § 2 ust. 1, które w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie posiadają identyfikatora (loginu) i hasła dostępu udostępnionych przez Prezesa Urzędu, występują z wnioskiem o ich udostępnienie w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia. §

7. Obowiązek określony w § 5 ust. 2 nie dotyczy podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2, w odniesieniu do użytkowników, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia posiadają identyfikator (login) i hasło dostępu udostępnione przez Ministra Finansów. §

8. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP (Dz. U. Nr 63, poz. 522). §

9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 32 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 40 z 20102010-01-15

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 39 z 20102010-01-15

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 38 z 20102010-01-15

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie długiego włókna lnianego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego w roku gospodarczym 2009/2010

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 37 z 20102010-01-15

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2009/2010

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 36 z 20102010-01-15

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 35 z 20102010-01-15

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 34 z 20102010-01-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 33 z 20102010-01-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 31 z 20102010-01-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie użycia broni palnej przez funkcjonariuszy celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 30 z 20102010-01-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnego trybu i warunków wprowadzenia do obrotu giełdowego praw majątkowych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-23 poz. 522

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-30 poz. 1218

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-22 poz. 749

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-08 poz. 1221

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-17 poz. 1467

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.