Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 36 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-01-15
Data wydania:2009-12-29
Data wejscia w życie:2010-01-30
Data obowiązywania:2010-01-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 36 z 2010


Strona 1 z 5

Dziennik Ustaw Nr 6                — 832 —                Poz. 36


36

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §


1. Rozporządzenie określa:

1) warunki przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów, zwanego dalej „postępowaniem kwalifikacyjnym”;

2) tryb i sposób przeprowadzania egzaminów;

3) tryb i termin wnoszenia odwołań od wyników egzaminów;

4) zasady odbywania praktyki i aplikacji, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, zwanych dalej odpowiednio „praktyką” i „aplikacją”. Rozdział 2 Warunki przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego §

2. Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest złożenie do Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej „Komisją”, w terminie określonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, zgłoszenia o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego oraz kwestionariusza osobowego zawierającego:

1) imię i nazwisko;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) rodzaj i numer dokumentu tożsamości;

4) obywatelstwo;

5) wykształcenie;

6) adres zamieszkania;

7) dwie fotografie.

1)

§

3. W przypadku osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, zwanej dalej „ustawą”, warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest złożenie do Komisji zgłoszenia o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego wraz z następującymi dokumentami:

1) kwestionariuszem osobowym, o którym mowa w § 2;

2) dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, o których mowa w art. 5 ust. 3 lub 4 ustawy, wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. §

4. W przypadku osób, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy, warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest złożenie do Komisji zgłoszenia o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego i dokumentów, o których mowa w § 2, oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 5 i 7 ustawy. §

5. W przypadku gdy zgłoszenie o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego nie spełnia wymagań formalnych lub nie dołączono do niego wymaganych dokumentów, Komisja wzywa do uzupełnienia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania. § 6.

1. Osoby, które spełniają warunki przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego, są zawiadamiane pisemnie przez Komisję, w terminie miesiąca od dnia otrzymania zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami, o dopuszczeniu do postępowania kwalifikacyjnego.

2. Osoba dopuszczona do postępowania kwalifikacyjnego, zwana dalej „kandydatem na biegłego rewidenta”, zostaje wpisana przez Komisję na listę kandydatów na biegłych rewidentów. Lista kandydatów na biegłych rewidentów zawiera następujące dane:

1) imię i nazwisko;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) rodzaj i numer dokumentu tożsamości;

4) obywatelstwo;

5) wykształcenie;

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

6) adres zamieszkania.

3. Kandydatowi na biegłego rewidenta Komisja nadaje numer indeksu.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 36 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 40 z 20102010-01-15

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 39 z 20102010-01-15

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 38 z 20102010-01-15

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie długiego włókna lnianego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego w roku gospodarczym 2009/2010

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 37 z 20102010-01-15

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2009/2010

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 35 z 20102010-01-15

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 34 z 20102010-01-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 33 z 20102010-01-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 32 z 20102010-01-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 31 z 20102010-01-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie użycia broni palnej przez funkcjonariuszy celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 30 z 20102010-01-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnego trybu i warunków wprowadzenia do obrotu giełdowego praw majątkowych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2005-12-06 nr 318 poz. 25

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w (...)

 • Legislacja UE z 2005-03-31 nr 82 poz. 6

  Decyzja Rady z dnia 16 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu (...)

 • Legislacja UE z 2006-03-16 nr 79 poz. 25

  Decyzja Rady z dnia 14 marca 2006 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu (...)

 • Legislacja UE z 2007-12-29 nr 346 poz. 20

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w (...)

 • Legislacja UE z 2009-04-02 nr 90 poz. 22

  Decyzja Rady z dnia 30 marca 2009 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.