Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 375 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-04-13
Data wydania:2010-03-25
Data wejscia w życie:2010-04-13
Data obowiązywania:2010-04-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 375 z 2010


Strona 1 z 88

Dziennik Ustaw Nr 60                — 5240 —                Poz. 375


375

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej Na podstawie art. 85 ustawy z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 190, poz. 1474) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §


1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb prowadzenia ewidencji wyróżnień, wzór rozkazu lub decyzji, w których stwierdza się udzielenie wyróżnienia, wzór karty wyróżnień żołnierza, zwanej dalej „kartą wyróżnień”, oraz sposób zapoznawania z nią wyróżnionego żołnierza, a także okres jej przechowywania, w tym także po zwolnieniu żołnierza z czynnej służby wojskowej;

2) kategorie osób: a) uprawnionych do prowadzenia ewidencji dyscyplinarnej oraz gromadzenia lub przetwarzania danych i informacji, o których mowa w art. 84 ustawy z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej, zwanej dalej „ustawą”, b) obowiązanych do odtworzenia dokumentacji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 83 ust. 1 ustawy, sposób jej odtworzenia, a także prostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych pomyłek;

3) formy i wzory: a) dokumentacji dyscyplinarnej, w tym wzory wniosków i formularzy dotyczących postępowania dyscyplinarnego, dyscyplinarnych środków zapobiegawczych oraz badań albo braku możliwości ich przeprowadzenia, a także sposób dokumentowania tych czynności, b) dokumentów stosowanych w ewidencji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 84 ust. 1 pkt 2—4 ustawy, sposób ich prowadzenia oraz okres przechowywania;

4) zasady obiegu, okres przechowywania, sposób brakowania lub archiwizowania dokumentacji dyscyplinarnej. Rozdział 2 Dokumentacja dyscyplinarna § 2.

1. Dokumentami dotyczącymi wyróżniania są:

1) wniosek przełożonego dyscyplinarnego albo innego organu o udzielenie wyróżnienia żołnierzowi, byłemu żołnierzowi, pododdziałowi, oddziałowi lub instytucji wojskowej;

2) opinia wyższego przełożonego dyscyplinarnego dotycząca wniosku o udzielenie wyróżnienia;

3) wniosek przełożonego dyscyplinarnego do wyższego przełożonego dyscyplinarnego o uzasadnienie odmowy udzielenia wyróżnienia;

4) zawiadomienie o przyczynach odmowy udzielenia wyróżnienia na wniosek przełożonego dyscyplinarnego;

5) protokoły oraz notatki służbowe dotyczące kwalifikowania kandydatów oraz pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych do wyróżnienia przez uprawnionych przełożonych dyscyplinarnych;

6) rozkaz oraz decyzja przełożonego dyscyplinarnego w sprawie wyróżnienia;

7) karta wpisu zasług żołnierza oraz nazwy i osiągnięć pododdziału do kroniki jednostki wojskowej i kronika jednostki wojskowej, w której znajdują się te wpisy;

8) karta wpisu zasług żołnierza oraz nazwy i osiągnięć oddziału lub instytucji wojskowej do Księgi Honorowej Wojska Polskiego i Księga Honorowa Wojska Polskiego, w której znajdują się te wpisy;

9) odpisy, wyciągi lub kopie dokumentów wymienionych w pkt 1—8, przesyłane w szczególności osobie: a) lub organowi, które złożyły wniosek o wyróżnienie żołnierza, b) która wykonuje czynności wynikające z udzielenia wyróżnienia, c) lub dowódcy prowadzącym kartę wyróżnień;

10) odpisy lub kopie karty wyróżnień przesyłane w szczególności: a) bezpośredniemu przełożonemu wyróżnionego żołnierza, b) rzecznikowi dyscyplinarnemu, prokuratorowi wojskowemu lub innemu uprawnionemu organowi, c) wyróżnionemu żołnierzowi, na jego wniosek.

2. W przypadku wyróżnienia więcej niż jednego żołnierza, byłego żołnierza, pododdziału, oddziału lub instytucji wojskowej stwierdzenie udzielenia tych wyróżnień umieszcza się w jednym rozkazie lub decyzji. § 3.

1. Akta postępowania dyscyplinarnego, zwane dalej „aktami postępowania”, obejmują:

1) wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego albo inny dokument, na podstawie którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 375 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 374 z 20102010-04-13

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 373 z 20102010-04-13

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 372 z 20102010-04-13

  Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-28 poz. 1797

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wynagrodzenia członków Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej oraz komisji dyscyplinarnej

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-15 poz. 492

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie wynagrodzenia członków Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej, komisji dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-02 poz. 1790

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-19 poz. 791

  Ustawa z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-17 poz. 911

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.