Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 377 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie nadania Instytutowi Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie statusu państwowego instytutu badawczego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-04-14
Data wydania:2010-03-16
Data wejscia w życie:2010-04-29
Data obowiązywania:2010-04-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 377 z 2010


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 61                — 5331 —                Poz. 377


377

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie nadania Instytutowi Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie statusu państwowego instytutu badawczego Na podstawie art. 12a ust. 5 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323) zarządza się, co następuje: §


1. 1. Instytutowi Hodowli i Aklimatyzacji Roślin z siedzibą w Radzikowie, działającemu na podstawie uchwały nr 33 Prezydium Rządu z dnia 24 stycznia 1951 r. w sprawie reorganizacji nauki rolniczej (PRz. 59/51) oraz zarządzenia nr 13 Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie połączenia Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie i Instytutu Ziemniaka w Boninie, zwanemu dalej „Instytutem”, nadaje się status państwowego instytutu badawczego.

2. Instytut używa nazwy „Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin — Państwowy Instytut Badawczy”.

3. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa. § 2.

1. Przedmiotem działania Instytutu jest:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych z dziedziny agronomii i innych dziedzin tworzących naukowe podstawy hodowli, nasiennictwa, technologii produkcji, przechowalnictwa i przetwórstwa roślin rolniczych i energetycznych użytkowanych na cele żywnościowe i nieżywnościowe, dotyczących w szczególności: a) genetycznych podstaw hodowli roślin, w tym określania sposobu dziedziczenia cech użytkowych i metod tworzenia nowej zmienności genetycznej warunkującej postęp w kreowaniu nowoczesnych odmian, b) fizjologiczno-biochemicznych uwarunkowań produktywności, w tym wyodrębniania źródeł genetycznych roślin o wysokiej wartości użytkowej, efektywnie wykorzystujących składniki pokarmowe, c) mechanizmów warunkujących odporność roślin na stresy biotyczne i abiotyczne, w tym wyodrębniania źródeł odporności na te czynniki i ich wykorzystania w hodowli, d) zastosowania metod molekularnych i biotechnologicznych w hodowli roślin i nasiennictwie, e) wykorzystania bioinformatyki w hodowli roślin i nasiennictwie, f) monitorowania dla potrzeb nauki i hodowli występowania w kraju gospodarczo ważnych patogenów i szkodników roślin uprawnych, w tym organizmów kwarantannowych, g) gromadzenia, ochrony, wstępnej oceny i utrzymania w stanie żywym roślinnych zasobów genowych, h) gromadzenia informacji o roślinnych GMO, analizy roślin i produktów roślinnych pod względem zawartości GMO, i) metod hodowli twórczej, w tym metod oceny cech użytkowych materiałów wyjściowych i hodowlanych w warunkach laboratoryjnych i polowych, j) technologii i techniki przechowalnictwa materiału siewnego, k) oceny postępu odmianowego, ekonomiki hodowli i optymalizacji produkcji nasiennej roślin uprawnych, l) podnoszenia wartości biologicznej, technologicznej i przechowalniczej materiału siewnego odmian, m) monitorowania, opracowywania i doskonalenia krajowych norm nasiennych oraz metod oceny jakości materiału siewnego roślin uprawnych i sadzeniaków ziemniaka;

2) publikowanie i upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych związanych z działalnością Instytutu oraz rozwijanie własnych wydawnictw;

3) upowszechnianie innych informacji z dziedziny agronomii, hodowli, nasiennictwa, technologii produkcji i przetwórstwa roślin rolniczych;

4) współpraca z jednostkami naukowymi i innymi instytucjami w kraju i za granicą, realizującymi zadania z dziedziny agronomii, hodowli, nasiennictwa, technologii produkcji i przetwórstwa roślin rolniczych.

2. Do zadań Instytutu należy:

1) realizacja zadań ustalonych dla Instytutu przez Radę Ministrów w programie wieloletnim na lata 2008—2013 pod nazwą „Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkoSystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe”, zwanym dalej „programem wieloletnim IHAR”, ustanowionym na podstawie art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1));

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 377 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 388 z 20102010-04-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 marca 2010 r. sygn. akt P 9/08

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 387 z 20102010-04-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 2010 r. sygn. akt SK 47/08

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 386 z 20102010-04-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 2010 r. sygn. akt K 19/09

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 385 z 20102010-04-14

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłaty przez jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych za kontrolę i weryfikację spełniania kryteriów oraz nadanie tym jednostkom uprawnień

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 384 z 20102010-04-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur i rent inwalidzkich funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz sposobu ich zmniejszania

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 383 z 20102010-04-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 382 z 20102010-04-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 381 z 20102010-04-14

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych nierealizujących kształcenia ogólnego

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 380 z 20102010-04-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 379 z 20102010-04-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie trybu wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 378 z 20102010-04-14

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 376 z 20102010-04-14

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2009 nr 69 poz. 895

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 15 października 2009 r. o podjęciu decyzji w sprawie nadania przedsiębiorstwu statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-15 poz. 699

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie nadania Morskiemu Instytutowi Rybackiemu w Gdyni statusu państwowego instytutu badawczego

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-22 poz. 1165

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2010 r. w sprawie nadania Instytutowi Ochrony Środowiska w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-22 poz. 1164

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2010 r. w sprawie nadania Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego

 • Dziennik Ustaw z 2013-04-26 poz. 506

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie jednostek odpowiedzialnych za genetyczne zasoby roślin


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.