Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 383 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-04-14
Data wydania:2010-03-25
Data wejscia w życie:2010-04-29
Data obowiązywania:2010-04-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 383 z 2010


Strona 1 z 13

Dziennik Ustaw Nr 61                — 5352 —                Poz. 383


383

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego1) Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §


1. 1. Rozporządzenie określa warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, w tym materiałów i elementów, eksploatacji oraz naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska wskutek wyzwolenia energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu.

2. Rozporządzenie dotyczy następujących specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego zainstalowanych i eksploatowanych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz w przedsiębiorstwach, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim:

1) mechanicznych urządzeń załadowczo-startowych rakiet,

2) mechanicznych urządzeń załadowczych torped,

3) podestów ruchomych zamontowanych na uzbrojeniu lub sprzęcie wojskowym,

4) pomocniczego osprzętu podnośnego,

5) suwnic zamontowanych na uzbrojeniu lub sprzęcie wojskowym,

6) urządzeń technicznych służących do manipulacji kontenerami,

7) urządzeń treningowych do skoków spadochronowych,

1)

8) urządzeń załadowczo-wyładowczych mostów wojskowych,

9) wciągarek i wciągników zamontowanych na uzbrojeniu lub sprzęcie wojskowym,

10) wciągarek wykorzystywanych do przemieszczania osób lub ładunków niebezpiecznych stosowanych na statkach powietrznych, jednostkach pływających, wozach bojowych i pojazdach należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

11) żurawi zamontowanych na uzbrojeniu lub sprzęcie wojskowym, zwanych dalej „urządzeniami”.

3. Projektowanie i wytwarzanie, w tym materiałów i elementów urządzeń, odbywa się z uwzględnieniem specyfikacji technicznych opracowanych przez gestora UiSW dla tych urządzeń, na podstawie warunków technicznych ustalonych z Wojskowym Dozorem Technicznym, zwanym dalej „WDT”. §

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) dokumentacja odbiorcza — dokumentację, jaką eksploatujący przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia przedkłada WDT przed uzyskaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację;

2) dokumentacja techniczna — ogół uzgodnionych z WDT dokumentów niezbędnych do wytworzenia urządzenia (w formie rysunków technicznych, schematów, opisów, obliczeń);

3) eksploatujący — użytkownika UiSW (osobę, komórkę lub jednostkę organizacyjną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej) wykorzystującego zgodnie z przeznaczeniem UiSW przydzielone na podstawie etatów i tabel należności lub przydzielone dodatkowo do realizacji zadań służbowych, odpowiedzialnego za utrzymanie ich właściwego stanu technicznego;

4) gestor UiSW — jednostkę (komórkę lub osobę) organizacyjną resortu obrony narodowej odpowiedzialną za wprowadzenie do eksploatacji urządzenia, w tym opracowanie specyfikacji technicznej lub uzgodnienie dokumentów niezbędnych do objęcia dozorem urządzenia;

5) księga rewizyjna urządzenia — zbiór dokumentów dotyczących danego urządzenia przechowywany przez eksploatującego, zawierający w szczególności: dokumentację odbiorczą, protokoły z wykonanych czynności i badań oraz decyzje administracyjne dotyczące eksploatacji tego urządzenia;

Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 10 grudnia 2009 r., pod numerem 2009/0665/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998 r., str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 i 818 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 383 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 388 z 20102010-04-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 marca 2010 r. sygn. akt P 9/08

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 387 z 20102010-04-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 2010 r. sygn. akt SK 47/08

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 386 z 20102010-04-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 2010 r. sygn. akt K 19/09

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 385 z 20102010-04-14

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłaty przez jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych za kontrolę i weryfikację spełniania kryteriów oraz nadanie tym jednostkom uprawnień

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 384 z 20102010-04-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur i rent inwalidzkich funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz sposobu ich zmniejszania

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 382 z 20102010-04-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 381 z 20102010-04-14

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych nierealizujących kształcenia ogólnego

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 380 z 20102010-04-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 379 z 20102010-04-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie trybu wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 378 z 20102010-04-14

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 377 z 20102010-04-14

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie nadania Instytutowi Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie statusu państwowego instytutu badawczego

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 376 z 20102010-04-14

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

zamów dokument

Porady prawne

 • Wymogi udziału w kursie

  Chciałbym zorganizować jako firma szkoleniowa kurs na konserwatora suwnic i żurawi przenośnych tzw (hds-y). Jakie kryteria powinna spełniać osoba aby przystąpić do (...)

 • Instalacji odgromowa

  Jestem właścicielem kamienicy (budynku mieszkalnego). Na budynku nigdy nie było instalacji odgromowej. Czy prawo budowlane, ewentualnie inne przepisy, nakładają na właściciela (...)

 • Badania skuteczności zerowania i uziemiania

  Jak często należy wykonywać badania skuteczności zerowania i uziemiania oraz jakich urządzeń to dotyczy? Proszę podać podstawę prawną.

 • Uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych

  Czy aby otrzymać uprawnienia na kierowcę wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia niezbędny jest egzamin w Urzędzie Dozoru Technicznego? Czy też wystarczy (...)

 • Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

  Na czym polega odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-10-01 poz. 1161

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-15 poz. 346

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wzoru znaku dozoru technicznego.

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-01 poz. 184

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu.

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-30 poz. 1242

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-09 poz. 142

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie gospodarki finansowej specjalistycznych organów kolejowego dozoru technicznego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.