Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 385 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłaty przez jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych za kontrolę i weryfikację spełniania kryteriów oraz nadanie tym jednostkom uprawnień

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-04-14
Data wydania:2010-03-22
Data wejscia w życie:2010-04-22
Data obowiązywania:2010-04-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 385 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 61                — 5366 —                Poz. 385


385

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłaty przez jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych za kontrolę i weryfikację spełniania kryteriów oraz nadanie tym jednostkom uprawnień Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa wysokość i sposób wnoszenia opłaty rocznej za kontrolę i weryfikację spełniania kryteriów, które muszą spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych, zwanych dalej „kryteriami”, oraz nadanie tym jednostkom uprawnień, o których mowa w art. 24 ust. 2 tej ustawy, zwanych dalej „uprawnieniami”. § 2.

1. Opłata roczna za kontrolę i weryfikację spełniania przez jednostki organizacyjne kryteriów oraz nadanie uprawnień wynosi 6 000 zł.

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się na rachunek Biura do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych. Pierwszą opłatę wnosi się wraz ze złożeniem wniosku o nadanie uprawnień, a następne co roku

1)

w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały nadane uprawnienia. §

3. W przypadku jednostek organizacyjnych, które wniosły na rachunek Biura do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych opłatę za kontrolę i weryfikację spełniania kryteriów oraz nadanie tym jednostkom uprawnień przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, opłatę, o której mowa w § 2 ust. 1, wnosi się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upływa okres 4 lat od dnia nadania uprawnień, a następne co roku w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały nadane uprawnienia. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) Minister Zdrowia: E. Kopacz

2)

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie kryteriów, które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych, oraz kontroli spełnienia tych kryteriów (Dz. U. Nr 116, poz. 1103 oraz z 2005 r. Nr 4, poz. 31), które utraciło moc z dniem 25 lutego 2010 r. na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 20, poz. 106).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 385 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 388 z 20102010-04-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 marca 2010 r. sygn. akt P 9/08

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 387 z 20102010-04-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 2010 r. sygn. akt SK 47/08

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 386 z 20102010-04-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 2010 r. sygn. akt K 19/09

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 384 z 20102010-04-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur i rent inwalidzkich funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz sposobu ich zmniejszania

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 383 z 20102010-04-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 382 z 20102010-04-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 381 z 20102010-04-14

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych nierealizujących kształcenia ogólnego

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 380 z 20102010-04-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 379 z 20102010-04-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie trybu wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 378 z 20102010-04-14

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 377 z 20102010-04-14

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie nadania Instytutowi Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie statusu państwowego instytutu badawczego

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 376 z 20102010-04-14

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

zamów dokument

Porady prawne

 • Sprzedaż i import perfum a atesty

  Czy sprzedaż perfum wiąże się z posiadaniem jakichkolwiek atestów, czy wystarczy zarejestrowanie kosmetyku w krajowym systemie informowania o kosmetykach i udostępnienie (...)

 • Poprawne oznaczenia pozwanych

  Jak w pozwie poprawnie oznaczyć stronę pozwaną, jeżeli pozew dotyczy kilku instytucji państwowych?

 • Regon - tryb i termin nadania

  Czy nadanie firmie podstawowego numeru REGON oznacza nadanie go nowej firmie? W jakim terminie od daty rozpoczęcia działalności należy uzyskać numer REGON? Czy niedotrzymanie (...)

 • Przesłuchanie przy użyciu wariografu

  Czy w polskim prawie stosuje sie wariograf? Czy osoba oskarżona może zażądać przesłuchania siebie za pomocą wykrywacza kłamstw i czy Sąd ma obowiązek przychylić (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-26 poz. 723

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat przez jednostki badawcze za kontrolę i weryfikację spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-04 poz. 1102

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat z tytułu zgłoszenia substancji nowej i przedstawienia wyników dodatkowych badań

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-06 poz. 1187

  Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych.

 • Dziennik Ustaw z 2010-02-22 poz. 140

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z klasyfikacją i oznakowaniem

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-18 poz. 1308

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Biuru do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.