Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 390 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach w terminie od dnia 16 kwietnia 2010 r. do dnia 19 kwietnia 2010 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-04-15
Data wydania:2010-04-15
Data wejscia w życie:2010-04-15
Data obowiązywania:2010-04-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 390 z 2010


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 62                — 5375 —                Poz. 390


390

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach w terminie od dnia 16 kwietnia 2010 r. do dnia 19 kwietnia 2010 r. Na podstawie art. 10 ust. 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa okresowe ograniczenia oraz zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów. §

2. W związku z przewidywanym wzmożonym ruchem pojazdów związanym z uroczystościami żałobnymi dla uczczenia pamięci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych ofiar tragicznego wypadku lotniczego pod Smoleńskiem, w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego wprowadza się okresowe ograniczenia ruchu pojazdów, o których mowa w § 1, poprzez zakaz ich ruchu na drogach na obszarze całego kraju, w terminie od dnia 16 kwietnia 2010 r. od godziny 1800 do dnia 19 kwietnia 2010 r. do godziny

600. § 3.

1. Przepisy § 2 nie mają zastosowania do:

1) pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami;

2) pojazdów biorących udział w: a) akcjach ratowniczych, b) akcjach humanitarnych, c) usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, d) usuwaniu awarii;

3) pojazdów używanych: a) przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu, b) do przewozu żywych zwierząt,

1)

c) dla potrzeb skupu mleka, zbóż lub zwierząt, d) dla potrzeb bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną, e) do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych, f) do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacją tych imprez, g) do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej, h) do przewozu lekarstw i środków medycznych, i) do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej, j) w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym, k) do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, określonych w załączniku do rozporządzenia, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej, l) do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia, m) do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych, n) do przewozu towarów wyładowanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji, o) w transporcie kombinowanym;

4) pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych;

5) pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem posiadania przez kierowcę ważnej rocznej karty opłaty za przejazd po drogach krajowych;

6) pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przepis ust. 1 pkt 3 dotyczy także pojazdów pustych w drodze po ładunek lub w drodze powrotnej po rozładunku. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 43, poz. 246.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 390 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 391 z 20102010-04-15

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 389 z 20102010-04-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-07 poz. 831

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-30 poz. 793

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-16 poz. 725

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach.

 • Legislacja UE z 2010-04-20 nr 98 poz. 13

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 318/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. ustanawiającego standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania (...)

 • Dziennik Ustaw z 2013-07-25 poz. 839

  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.