Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 432 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-04-23
Data wydania:2010-04-06
Data wejscia w życie:2010-05-08
Data obowiązywania:2010-04-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 432 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 67                — 5743 —                Poz. 432


432

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości Na podstawie art. 29 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości (Dz. U. Nr 151, poz. 1594, z 2006 r. Nr 59, poz. 413 i Nr 164, poz. 1156 oraz z 2009 r. Nr 71, poz. 612) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) żołnierzy rezerwy, osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy oraz innych osób, podlegających ze względu na wiek obowiązkowi służby wojskowej, które zgłosiły się ochotniczo do jej odbywania;”;

2) w § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) w stosunku do osób, o których mowa w § 5 pkt 5 i 6 — ze względu na miejsce ich pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, z zastrzeżeniem pkt 4;”;

3) w § 8: a) w ust. 1: — w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) żołnierzy i osób, o których mowa w § 5 pkt 4 i 6,”, — w pkt 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „o zdolności żołnierzy i osób, o których mowa w § 5 pkt 4 i 6, oraz osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej do odbywania czynnej służby wojskowej:”, — pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) o związku choroby lub ułomności oraz śmierci żołnierzy i osób, o których mowa w § 5 pkt 4 i 6, z czynną służbą wojskową.”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz żołnierzy i osób, o których mowa w § 5 pkt 4

1)

i 6, którzy zostali przeznaczeni do odbycia, odbywają albo odbyli czynną służbę wojskową w jednostkach Marynarki Wojennej lub Sił Powietrznych, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2.”;

4) w § 10: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) w stosunku do żołnierzy i osób, o których mowa w § 5 pkt 4 i 6, oraz osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej o zdolności do czynnej służby wojskowej i zaliczanie do kategorii zdolności do takiej służby, a także orzekanie o ich zdolności do odbywania czynnej służby wojskowej na okrętach wojennych i innych jednostkach pływających Marynarki Wojennej;”, b) w pkt 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „w stosunku do żołnierzy, o których mowa w § 5 pkt 4, odbywających czynną służbę wojskową w jednostkach Marynarki Wojennej, w stosunku do żołnierzy rezerwy i osób, o których mowa w § 5 pkt 6, przeznaczonych do odbycia albo takich, które odbyły czynną służbę wojskową w jednostkach Marynarki Wojennej, oraz w stosunku do osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej o zdolności do odbywania czynnej służby wojskowej:”;

5) w § 11 w ust. 1: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) w stosunku do żołnierzy i osób, o których mowa w § 5 pkt 4 i 6, o zdolności do czynnej służby wojskowej i zaliczanie do kategorii zdolności do takiej służby, a także orzekanie o ich zdolności do odbywania czynnej służby wojskowej w składzie personelu latającego, personelu naziemnego zabezpieczenia lotów i personelu służby inżynieryjno-lotniczej;”, b) w pkt 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „w stosunku do żołnierzy, o których mowa w § 5 pkt 4, odbywających czynną służbę wojskową w jednostkach Sił Powietrznych oraz w stosunku do żołnierzy rezerwy i osób, o których mowa w § 5 pkt 6, przeznaczonych do odbycia albo takich, które odbyły czynną służbę wojskową w jednostkach Sił Powietrznych, o zdolności do odbywania czynnej służby wojskowej:”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 432 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 435 z 20102010-04-23

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie delegowania prokuratorów do Prokuratury Generalnej lub Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także świadczeń przysługujących prokuratorom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 434 z 20102010-04-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 433 z 20102010-04-23

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw służby żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 431 z 20102010-04-23

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 430 z 20102010-04-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie podwyższenia kwoty wydatków komitetu wyborczego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 429 z 20102010-04-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat, prowadzonych przez komitety wyborcze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 428 z 20102010-04-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariusza celnego do wykonywania pracy poza Służbą Celną

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 427 z 20102010-04-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

zamów dokument

Porady prawne

 • Dodatkowe wynagrodzenie dla lekarza w PKL

  Lekarz publicznego ZOZ został oddelegowany do Powiatowej Komisji Lekarskiej obsługującej pobór do wojska. Zgodnie z zawartą w tej sprawie umową ze Starostą wszyscy (...)

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Skład komisji egzaminacyjnej

  Organ prowadzący zarządzeniem powołał w skład komisji egzaminacyjnej na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego m.in. dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły poinformował, (...)

 • Jawność prac komisji rewizyjnej

  W gminie x komisja rewizyjna zebrała się dla potrzeb rozpatrzenia zasadności skargi jednego z obywateli. Na posiedzenie przybyła osoba postronna z kamerą i dyktafonem. (...)

 • Zwolnienie od służby wojskowej

  Proszę o odpowiedź czy istnieje prawna możliwość odwołania się od decyzji o powołaniu na okresowe ćwiczenia wojskowe osoby będącej jedynym żywicielem rodziny (gospodarstwo (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-12 poz. 612

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-10 poz. 1224

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojskowych oraz określenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-04 poz. 1369

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-04 poz. 1556

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojskowych oraz określenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-07 poz. 14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie zniesienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy, Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Elblągu i Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Zielonej Górze oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.