Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 513 z 2010 - Strona 4

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-05-11
Data wydania:2010-04-09
Data wejscia w życie:2010-06-11
Data obowiązywania:2010-05-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 513 z 2010 - Strona 4


Strona 4 z 4

Dziennik Ustaw Nr 78                — 6665 —                Poz. 513


dycynie weterynaryjnej, bez konieczności spełnienia wymagań, o których mowa w art. 76a ust. 1 i 2, jeżeli jego zastosowanie jest konieczne z uwagi na ważny interes publiczny lub niezbędne do ratowania życia lub zdrowia zwierząt.”. Art. 5.


1. Opinie wydane na podstawie art. 7 ustawy, o której mowa w art. 1, są opiniami w rozumieniu art. 76a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Opinia wydana na podstawie art. 7 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowuje ważność do upływu terminu, na który została wydana.

3. Do postępowań wszczętych na podstawie art. 7 ustawy, o której mowa w art. 1, i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 6.

1. Postępowania wszczęte na podstawie art. 10 ustawy, o której mowa w art. 1, i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy podlegają umorzeniu z mocy prawa z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwraca opłaty pobrane w związku z postępowaniami, o których mowa w ust. 1.

Art. 7.

1. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przekaże Głównemu Lekarzowi Weterynarii dane zgromadzone w Rejestrze, o którym mowa w art. 10 ustawy, o której mowa w art. 1, wraz z dokumentacją rejestrową, nie później niż 2 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Główny Lekarz Weterynarii zamieszcza w wykazie wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, o którym mowa w art. 76a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wyroby do diagnostyki in vitro stosowane w medycynie weterynaryjnej, które były wpisane do Rejestru, o którym mowa w art. 10 ustawy, o której mowa w art. 1, na podstawie danych przekazanych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Art. 8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Marszałek Sejmu wykonujący obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 513 z 2010 - Strona 4 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 521 z 20102010-05-11

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania dotyczącego podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, zakresu rejestracji, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 520 z 20102010-05-11

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 519 z 20102010-05-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 518 z 20102010-05-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ewidencji tych wyrobów oraz wykazu środków skażających alkohol etylowy służącego do stosowania zwolnień od akcyzy

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 517 z 20102010-05-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 516 z 20102010-05-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celnej

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 515 z 20102010-05-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 514 z 20102010-05-11

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus) na 2010 r."

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-31 poz. 1286

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat rejestrowych

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-09 poz. 1415

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru formularza zgłoszeniowego do Rejestru wyrobów stosowanych w medycynie weterynaryjnej i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-30 poz. 300

  Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-23 poz. 1177

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie opinii dotyczących wyrobu do diagnostyki in vitro stosowanego w medycynie weterynaryjnej oraz za przeprowadzenie badań tego wyrobu

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-02 poz. 1307

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru znaku zgodności oraz wzoru deklaracji o spełnieniu wymagań dla sprzętu elektromedycznego wykorzystywanego w medycynie weterynaryjnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.