Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 516 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celnej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-05-11
Data wydania:2010-04-26
Data wejscia w życie:2010-05-26
Data obowiązywania:2010-05-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 516 z 2010


Strona 1 z 6

Dziennik Ustaw Nr 78                — 6696 —                Poz. 516


516

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celnej Na podstawie art. 80 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa:

1) program przebiegu w Służbie Celnej; służby przygotowawczej

2. Szkolenie wstępne trwa do 6 miesięcy i odbywa się w urzędzie, w którym funkcjonariusz pełni służbę — odpowiednio w urzędzie w rozumieniu art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, zwanej dalej „ustawą”, albo w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

3. Szkolenie wstępne obejmuje szkolenie praktyczne w co najmniej dwóch komórkach organizacyjnych urzędu, o którym mowa w ust.

2. § 5.

1. W ramach zasadniczego kursu zawodowego funkcjonariusz jest zapoznawany z przepisami, których znajomość jest niezbędna do samodzielnego pełnienia służby, oraz nabywa umiejętności praktycznego stosowania tych przepisów.

2. Zasadniczy kurs zawodowy jest organizowany w ośrodkach szkoleniowych realizujących szkolenia dla funkcjonariuszy celnych lub w urzędach, o których mowa w § 4 ust.

2.

3. Program zasadniczego kursu zawodowego obejmuje:

1) część ogólną, jednolitą dla wszystkich funkcjonariuszy, zawierającą podstawy wiedzy zawodowej z zakresu prawa celnego, prawa karnego skarbowego, prawa dewizowego, prawa podatkowego oraz postępowania administracyjnego i podatkowego;

2) część profilowaną, zgodną z zadaniami wykonywanymi przez funkcjonariusza na stanowisku służbowym.

4. Program, o którym mowa w ust. 3, zatwierdza Szef Służby Celnej. § 6.

1. Zasadniczy kurs zawodowy kończy się egzaminem składanym przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez Szefa Służby Celnej.

2. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:

1) przewodniczący;

2) dwaj członkowie;

3) sekretarz.

3. Przewodniczący oraz członkowie komisji egzaminacyjnej są powoływani spośród funkcjonariuszy celnych służby stałej lub członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej, posiadających wiedzę z zagadnień profilowanych będących przedmiotem programu zasadniczego kursu zawodowego oraz doświadczenie zawodowe, które dają rękojmię prawidłowego przebiegu egzaminu.

2) szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania egzaminu: a) potwierdzającego ukończenie zasadniczego kursu zawodowego, zwanego dalej „egzaminem”, b) zawodowego, c) potwierdzającego znajomość języka obcego w zakresie umożliwiającym wykonywanie obowiązków służbowych, zwanego dalej „egzaminem potwierdzającym znajomość języka obcego”;

3) wykaz dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego w zakresie umożliwiającym wykonywanie obowiązków służbowych;

4) tryb opiniowania i rozpatrywania odwołań od opinii okresowych. §

2. Program przebiegu służby przygotowawczej obejmuje:

1) szkolenie wstępne;

2) zasadniczy kurs zawodowy;

3) praktykę zawodową. § 3.

1. Funkcjonariusz celny służby przygotowawczej, zwany dalej „funkcjonariuszem”, odbywa służbę przygotowawczą pod kierunkiem opiekuna, którym może zostać funkcjonariusz celny w służbie stałej.

2. Opiekuna wyznacza odpowiednio dyrektor komórki organizacyjnej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, dyrektor izby celnej albo naczelnik urzędu celnego, w którym funkcjonariusz pełni służbę. § 4.

1. Szkolenie wstępne polega na zapoznaniu funkcjonariusza z:

1) zadaniami i strukturą organizacyjną Służby Celnej;

2) zadaniami wykonywanymi na stanowisku służbowym funkcjonariusza;

3) prawami i obowiązkami funkcjonariusza celnego.

1)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 516 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 521 z 20102010-05-11

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania dotyczącego podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, zakresu rejestracji, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 520 z 20102010-05-11

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 519 z 20102010-05-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 518 z 20102010-05-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ewidencji tych wyrobów oraz wykazu środków skażających alkohol etylowy służącego do stosowania zwolnień od akcyzy

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 517 z 20102010-05-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 515 z 20102010-05-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 514 z 20102010-05-11

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus) na 2010 r."

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 513 z 20102010-05-11

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 395

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celnej.

 • Dziennik Ustaw z 2010-01-19 poz. 54

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celnej

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 393

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podawania do wiadomości informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej.

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-30 poz. 1421

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie mianowania funkcjonariusza celnego na stopień służbowy

 • Dziennik Ustaw z 2009-12-11 poz. 1617

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie użycia pojazdów do celów służbowych przez Służbę Celną


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.