Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 533 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli w Korporacji Ubezpieczenia Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-05-14
Data wydania:2010-05-04
Data wejscia w życie:2010-05-14
Data obowiązywania:2010-05-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 533 z 2010


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 81                — 6879 —                Poz. 533


533

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna Na podstawie art. 15 ust. 19 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 59, poz. 609, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, zwany dalej „ministrem”, pisemnie zawiadamia Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, zwaną dalej „Korporacją”, o planowanej kontroli, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli.

2. Do pisemnego zawiadomienia minister dołącza upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, zwanej dalej „ustawą”. § 2.

1. Kontrola jest przeprowadzana w miejscu prowadzenia działalności przez Korporację, w szczególności w lokalu jej centrali, oddziału lub przedstawicielstwa, w dniach i godzinach pracy Korporacji.

2. Poszczególne czynności kontrolne mogą być podejmowane — za zgodą kontrolowanego — również poza miejscem określonym w ust. 1, w szczególności w urzędzie obsługującym ministra, jeżeli jest to uzasadnione charakterem tych czynności oraz może przyczynić się do szybszego i skuteczniejszego przeprowadzenia kontroli. §

3. Ustaleń kontroli dokonuje się w oparciu o:

1) dokumenty;

2) informacje i wyjaśnienia udzielone przez osoby zatrudnione w Korporacji;

3) dane i informacje umieszczone w systemach informatycznych Korporacji;

4) inne materiały, które mogą przyczynić się do stwierdzenia stanu faktycznego w zakresie objętym kontrolą. § 4.

1. Zebrane w toku postępowania kontrolnego materiały kontroler zabezpiecza przez:

1) oddanie na przechowanie członkowi Zarządu lub upoważnionemu pracownikowi Korporacji za pokwitowaniem lub

1)

2) przechowanie w budynku Korporacji w oddzielnym, zamkniętym i opieczętowanym pomieszczeniu.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, mogą być wypożyczone przez kontrolera za pokwitowaniem na czas nie dłuższy niż miesiąc. § 5.

1. Kopie dokumentów i innych nośników informacji podlegających badaniu w trakcie przeprowadzania kontroli kontrolerzy mogą sporządzać samodzielnie albo zażądać ich sporządzenia przez pracowników Korporacji. Kontrolerzy mogą również zażądać sporządzenia przez pracowników Korporacji zestawień określonych danych i informacji lub obliczeń na podstawie tych dokumentów i nośników.

2. Ze sporządzenia kopii, zestawień i obliczeń, o których mowa w ust. 1, sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Korporacja. Kontroler oraz Prezes Zarządu Korporacji lub osoba przez niego upoważniona podpisują protokół oraz parafują każdą stronę protokołu.

3. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez upoważnionego przez Prezesa Zarządu Korporacji jej pracownika wzmiankę o tym umieszcza się w protokole z podaniem przyczyn odmowy. § 6.

1. Protokół kontroli zawiera w szczególności:

1) firmę i adres Korporacji;

2) wykaz jednostek organizacyjnych Korporacji objętych kontrolą;

3) imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe kontrolerów oraz przewodniczącego kontroli;

4) datę wystawienia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz informację o jego zmianach;

5) zakres kontroli;

6) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

7) imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób składających oświadczenia oraz udzielających informacji i wyjaśnień w trakcie przeprowadzania kontroli;

8) opis wykonanych czynności kontrolnych oraz ustaleń faktycznych i opis stwierdzonych nieprawidłowości, ich zakresu i przyczyn;

9) załączniki, z podaniem nazwy każdego z nich;

10) miejsce i dzień sporządzenia protokołu kontroli;

11) pouczenie o prawie zgłoszenia zastrzeżeń stosownie do art. 15 ust. 14 pkt 1 ustawy.

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 143, poz. 1204 oraz z 2009 r. Nr 161, poz. 1277 i Nr 215, poz. 1662.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 533 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 536 z 20102010-05-14

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 535 z 20102010-05-14

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 534 z 20102010-05-14

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie określenia definicji ryzyka handlowego, politycznego i nierynkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 532 z 20102010-05-14

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 531 z 20102010-05-14

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 530 z 20102010-05-14

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 529 z 20102010-05-14

  Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 528 z 20102010-05-14

  Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 527 z 20102010-05-14

  Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-20 poz. 210

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna oraz udzielania i umarzania pożyczek ze środków budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-10 poz. 1268

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu działania i organizacji Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-04 poz. 1552

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie wykazów hut podlegających restrukturyzacji.

 • Dziennik Ustaw z 2007-09-27 poz. 1251

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-07 poz. 942

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu udzielania i sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali oraz warunków uzyskania uprawnień, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania osłon socjalnych dla pracowników tego przemysłu w ramach dotacji ujętych w budżecie Ministerstwa Gospodarki.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.