Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 539 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego, stawek dodatku funkcyjnego oraz dodatku za wieloletnią pracę dla radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-05-17
Data wydania:2010-04-26
Data wejscia w życie:2010-06-01
Data obowiązywania:2010-05-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 539 z 2010


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 83                — 7246 —                Poz. 539


539

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego, stawek dodatku funkcyjnego oraz dodatku za wieloletnią pracę dla radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Na podstawie art. 43 ust. 2 oraz art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa:

1) wysokość wynagrodzenia zasadniczego radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, zwanych dalej „radcami”;

2) stawki dodatku funkcyjnego dla osób pełniących w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa funkcje określone w art. 23 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, zwanej dalej „ustawą”, oraz w zarządzeniu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy;

3) sposób zaliczania zakończonych okresów zatrudnienia do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę oraz okresy, za które przysługuje ten dodatek, i terminy jego wypłaty. §

2. Ustala się:

1) tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego radców, która jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) tabelę stawek dodatku funkcyjnego dla osób pełniących w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa funkcje określone w art. 23 ust. 2 i 3 ustawy oraz w zarządzeniu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, która jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia. § 3.

1. Przy ustalaniu prawa do dodatku za wieloletnią pracę przysługującego radcy, który był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia.

1)

2. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje radcy za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które radca otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

3. Dodatek za wieloletnią pracę wypłaca się w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym radca nabył prawo do dodatku za wieloletnią pracę lub prawo do wyższej stawki dodatku za wieloletnią pracę, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku za wieloletnią pracę lub prawa do wyższej stawki dodatku za wieloletnią pracę nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

4. Jeżeli w aktach osobowych radcy brak jest odpowiedniej dokumentacji, dodatek za wieloletnią pracę wypłaca się po udokumentowaniu przez radcę prawa do dodatku za wieloletnią pracę lub prawa do wyższej stawki dodatku za wieloletnią pracę. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio. §

4. Tracą moc rozporządzenia Rady Ministrów:

1) z dnia 11 marca 2006 r. w sprawie dodatku za wieloletnią pracę przysługującego radcom i starszym radcom Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 42, poz. 279);

2) z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego i stawek dodatku funkcyjnego dla radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 73, poz. 428). §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 79, poz. 660 i Nr 216, poz. 1676.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 539 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 544 z 20102010-05-17

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie rodzajów substancji niebezpiecznych i programów niebezpiecznych, których opakowania zaopatruje się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 543 z 20102010-05-17

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Krajowemu Biuru Organizacyjnemu Światowych Dni Młodzieży

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 542 z 20102010-05-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 541 z 20102010-05-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 540 z 20102010-05-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-04 poz. 272

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 18 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej radców Prokuratorii Generalnej Skarb Państwa

 • Monitor Polski 2006 nr 13 poz. 178

  Zarządzenie Nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-23 poz. 396

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-30 poz. 1323

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-13 poz. 1357

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów, asesorów i aplikantów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.