Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 541 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-05-17
Data wydania:2010-04-30
Data wejscia w życie:2010-06-01
Data obowiązywania:2010-05-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 541 z 2010


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 83                — 7250 —                Poz. 541


541

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej Na podstawie art. 5b ust. 9 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa sposób realizacji obowiązków i współpracy w zakresie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej przez organy administracji publicznej i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo narodowe z właścicielami oraz posiadaczami samoistnymi i zależnymi obiektów, instalacji, urządzeń i usług infrastruktury krytycznej, zwanymi dalej „operatorami infrastruktury krytycznej”, oraz innymi organami i służbami publicznymi. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o uczestnikach Programu, należy przez to rozumieć organy administracji publicznej i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo narodowe, operatorów infrastruktury krytycznej oraz inne organy i służby publiczne, które realizują obowiązki określone w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zwanej dalej „ustawą”, i współpracują w zakresie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej. §

3. W celu sporządzenia Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej, zwanego dalej „Programem”, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, zwany dalej „dyrektorem Centrum”, opracowuje kryteria pozwalające wyodrębnić infrastrukturę krytyczną w ramach systemów, o których mowa w art. 3 pkt 2 ustawy, zwane dalej „kryteriami”, i przekazuje je do uzgodnień ministrom i kierownikom urzędów centralnych, o których mowa w art. 5b ust. 3 ustawy. § 4.

1. Po uzgodnieniu kryteriów dyrektor Centrum przekazuje je, według właściwości, ministrom i kierownikom urzędów centralnych, o których mowa w art. 5b ust. 3 ustawy.

2. W terminie 6 tygodni od daty otrzymania kryteriów ministrowie i kierownicy urzędów centralnych, o których mowa w ust. 1, każdy według swojej właściwości, przedkładają dyrektorowi Centrum propozycje infrastruktury krytycznej do zamieszczenia w wykazie, o którym mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy.

3. Dyrektor Centrum, w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania propozycji, o których mowa w ust. 2, po dokonaniu weryfikacji zgodności z kryteriami sporządza wykaz w postaci tabeli obejmującej:

1) nazwę i lokalizację infrastruktury krytycznej;

2) podległość organizacyjną, w tym w stosunku do ministrów i kierowników urzędów centralnych, jeśli taka występuje;

1)

3) dane operatora infrastruktury krytycznej;

4) dane zarządzającego w imieniu operatora infrastruktury krytycznej, jeśli taki występuje. § 5.

1. Ministrowie i kierownicy urzędów centralnych, o których mowa w art. 5b ust. 3 ustawy, w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania kryteriów, przygotowują, w zakresie ich właściwości, i przedkładają dyrektorowi Centrum informacje zawierające:

1) charakterystykę obszaru zadaniowego pozostającego w ich właściwości, obejmującą identyfikację jego zasobów, podsystemów, funkcji i zależności od innych systemów infrastruktury krytycznej;

2) propozycje wymagań i standardów pozwalających zapewnić ciągłość funkcjonowania infrastruktury krytycznej;

3) ogólną ocenę ryzyka dla funkcjonowania opisywanego obszaru zadaniowego, uwzględniającą zagrożenia, podatności na zagrożenie oraz konsekwencje zakłócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej;

4) propozycje priorytetów w zakresie odtwarzania infrastruktury krytycznej;

5) możliwe sposoby zapobiegania zakłóceniom funkcjonowania obszaru zadaniowego będącym skutkiem zakłócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej;

6) propozycje programów badawczych i rozwojowych mogących przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej.

2. Mając na względzie zapewnienie spójności i kompletności Programu, dyrektor Centrum może wystąpić o przekazanie także innych niż określone w ust. 1 informacji, jeżeli uzna je za niezbędne do umieszczenia w Programie.

3. Minister kierujący więcej niż jednym obszarem zadaniowym sporządza jedną informację zawierającą elementy, o których mowa w ust. 1, uwzględniającą wszystkie obszary zadaniowe pozostające w jego właściwości.

4. Informacje, o których mowa w ust. 1, są sporządzane w postaci papierowej i elektronicznej.

5. Informacje w postaci elektronicznej wykonuje się z wykorzystaniem standardowego oprogramowania komputerowego, umożliwiającego przenoszenie, kopiowanie i wymianę danych. § 6.

1. Na podstawie przedłożonych informacji, o których mowa w § 5, dyrektor Centrum opracowuje projekt Programu, który podlega uzgodnieniu z uczestnikami Programu.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 541 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 544 z 20102010-05-17

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie rodzajów substancji niebezpiecznych i programów niebezpiecznych, których opakowania zaopatruje się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 543 z 20102010-05-17

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Krajowemu Biuru Organizacyjnemu Światowych Dni Młodzieży

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 542 z 20102010-05-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 540 z 20102010-05-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 539 z 20102010-05-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego, stawek dodatku funkcyjnego oraz dodatku za wieloletnią pracę dla radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.