Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 547 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-05-18
Data wydania:2010-05-12
Data wejscia w życie:2010-05-18
Data obowiązywania:2010-05-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 547 z 2010


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 84                — 7289 —                Poz. 547


547

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku2) Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: §


1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

2) wniosku — rozumie się przez to wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych. § 2.

1. Spółka prowadząca rynek oficjalnych notowań giełdowych, zwany dalej „rynkiem oficjalnych notowań”, zapewnia, aby do obrotu na tym rynku dopuszczone były wyłącznie akcje spełniające łącznie następujące warunki:

1) zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;

2) ich zbywalność nie jest ograniczona;

3) wszystkie wyemitowane akcje danego rodzaju zostały objęte wnioskiem do właściwego organu spółki prowadzącej rynek oficjalnych notowań;

4) iloczyn liczby i prognozowanej ceny rynkowej akcji objętych wnioskiem, a w przypadku gdy określenie tej ceny nie jest możliwe — kapitały własne emitenta, wynoszą co najmniej równowartość w złotych 1 000 000 euro;

5) w dacie złożenia wniosku istnieje rozproszenie akcji objętych wnioskiem, zapewniające płynność obrotu tymi akcjami.

2. Rozproszenie akcji zapewnia płynność obrotu, jeżeli w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się:

1)

1) co najmniej 25 % akcji spółki objętych wnioskiem lub

2) co najmniej 500 000 akcji spółki o łącznej wartości wynoszącej co najmniej równowartość w złotych 17 000 000 euro, według ostatniej ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży akcji, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach — według prognozowanej ceny rynkowej.

3. Wartość, o której mowa w ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 2, ustala się z zastosowaniem średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia wniosku.

4. Do obrotu na rynku oficjalnych notowań mogą być dopuszczone akcje, mimo niespełnienia warunku, o którym mowa w:

1) ust. 1 pkt 3 — jeżeli z przepisu ustawy lub innych ustaw wynika, że akcje, które nie są objęte wnioskiem, nie mogą być przedmiotem obrotu, a informacja o tym została, wraz z odpowiednim wyjaśnieniem, podana do publicznej wiadomości w trybie określonym w odrębnych przepisach;

2) ust. 1 pkt 4 — jeżeli przedmiotem wniosku są akcje emitenta, tego samego rodzaju co akcje już dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań;

3) ust. 1 pkt 5, jeżeli: a) co najmniej 25 % akcji tego samego emitenta, objętych wnioskiem, i akcji będących przedmiotem obrotu na tym rynku znajduje się w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, lub b) liczba akcji objętych wnioskiem oraz akcji będących przedmiotem obrotu, a także sposób przeprowadzenia ich subskrypcji lub sprzedaży pozwala uznać, że obrót tymi akcjami na rynku oficjalnych notowań uzyska wielkość zapewniającą płynność, lub c) rozproszenie akcji, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, zostało osiągnięte w jednym lub większej liczbie państw członkowskich, w których akcje te są już notowane na rynku oficjalnych notowań. §

3. Dopuszczenie akcji do obrotu na rynku oficjalnych notowań może nastąpić, jeżeli:

1) spółka będąca emitentem tych akcji ogłaszała, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, sprawozdania finansowe, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do ich badania, co najmniej przez trzy kolejne lata obrotowe poprzedzające dzień złożenia wniosku lub

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2001/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie dopuszczenia papierów wartościowych do publicznego obrotu giełdowego oraz informacji dotyczących tych papierów wartościowych, które podlegają publikacji (Dz. Urz. UE L 184 z 06.07.2001, str.1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 24, z późn. zm.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649, Nr 78, poz. 659, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 201, poz. 1540 i Nr 223, poz. 1776 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 252 i Nr 81, poz. 530.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 547 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 552 z 20102010-05-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 551 z 20102010-05-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie badania czytelności ulotki

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 550 z 20102010-05-18

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 549 z 20102010-05-18

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 548 z 20102010-05-18

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 546 z 20102010-05-18

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 545 z 20102010-05-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-16 poz. 1241

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać urzędowe rynki giełdowe oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tych rynkach.

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-30 poz. 946

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzaju, zakresu, terminów oraz częstotliwości przekazywania informacji przez spółkę prowadzącą giełdę

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-17 poz. 939

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać urzędowe rynki giełdowe oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tych rynkach.

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-19 poz. 1127

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie zakresu informacji podawanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu.

 • Komunikat UE z 2010-10-14 nr 277 poz. 16

  Podkomitet II ds. swobodnego przepływu kapitału i usług – Grupa robocza ds. usług finansowych – Opatrzone komentarzem zestawienie rynków regulowanych (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.