Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 554 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-05-20
Data wydania:2010-04-29
Data wejscia w życie:2010-07-20
Data obowiązywania:2010-05-20

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 554 z 2010


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 86                — 7374 —                Poz. 554


554

USTA WA z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy — Prawo telekomunikacyjne Art. 1. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:


1) w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) abonent — podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;”;

2) w art. 56: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawiera się w formie pisemnej. Wymóg formy pisemnej nie dotyczy umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawieranej przez dokonanie czynności faktycznych obejmujących w szczególności umowy o świadczenie usług przedpłaconych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej, usług telefonicznych świadczonych za pomocą aparatu publicznego lub przez wybranie numeru dostępu do sieci dostawcy usług.”, b) w ust. 3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Umowa o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych wymagająca formy pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 5, powinna określać w szczególności:”, c) w ust. 6: — zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Dostawca usług może umożliwić abonentowi zmianę warunków umowy zawartej na piśmie, o których mowa w ust. 3 pkt 2, 4—7 i 9 za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie.”, — zdanie trzecie otrzymuje brzmienie: „Jednocześnie dostawca usług obowiązany jest do potwierdzenia abonentowi faktu złożenia oświadczenia o zmianie warunków umowy oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian, w formie pisemnej, w terminie ustalonym z abonentem, ale nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia zlecenia zmiany.”,

1)

d) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: „6a. Na żądanie abonenta, o którym mowa w ust. 6, dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dostarcza treść każdej proponowanej zmiany warunków umowy dokonanej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, drogą elektroniczną na wskazany przez abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość.”;

3) w art. 59 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych określający w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dane, o których mowa w art. 56 ust. 3 pkt 9—16, jest obowiązany podać ten regulamin do publicznej wiadomości i dostarczać nieodpłatnie abonentowi wraz z pisemną umową o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, a także na każde jego żądanie.

2. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dla abonentów niebędących stroną umowy pisemnej jest obowiązany do określenia zakresu i warunków wykonywania usług telekomunikacyjnych w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz podania tego regulaminu do publicznej wiadomości.”;

4) art. 60 otrzymuje brzmienie: „Art. 60. Regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych niewymagających zawarcia umowy w formie pisemnej powinien określać w szczególności:

1) nazwę (firmę), adres i siedzibę dostawcy usług;

2) zakres świadczonych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, ze wskazaniem elementów składających się na opłatę za świadczenie usług;

3) standardowe warunki umowy, w tym wskazanie minimalnego czasu trwania umowy, jeżeli taki został określony;

4) zakres obsługi serwisowej;

5) zakres odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wysokość odszkodowania oraz zasady i terminy jego wypłaty;

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 530.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 554 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 558 z 20102010-05-20

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczenie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2011 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 557 z 20102010-05-20

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 556 z 20102010-05-20

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2010/2011

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 555 z 20102010-05-20

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.