Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 60 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie współdziałania służby Celnej i Straży Granicznej w zakresie zadań wykonywanych przez jednostki pływające Służby Celnej na morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym lub wodach śródlądowych Rzeczypospolitej Polskiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-01-22
Data wydania:2010-01-12
Data wejscia w życie:2010-02-06
Data obowiązywania:2010-01-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 60 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 9                — 898 —                Poz. 60


60

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie współdziałania Służby Celnej i Straży Granicznej w zakresie zadań wykonywanych przez jednostki pływające Służby Celnej na morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym lub wodach śródlądowych Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 47 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb współdziałania Służby Celnej i Straży Granicznej w zakresie zadań wykonywanych na podstawie art. 47 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, zwanej dalej „ustawą”. § 2.

1. Współdziałanie, o którym mowa w § 1, jest realizowane przez właściwe organy Służby Celnej i Straży Granicznej i polega w szczególności na:

1) szybkim i sprawnym udzieleniu przez jednostkę pływającą Straży Granicznej pomocy przy zatrzymaniu statku albo przydzieleniu przez tę jednostkę asysty;

2) zapewnieniu wzajemnego bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań na podstawie art. 47 ust. 6 i 7 ustawy;

3) wzajemnym przekazywaniu informacji dotyczących przypadków, gdy: a) statek przyjmuje na pokład lub wysadza osoby wbrew obowiązującym przepisom lub dokonuje załadunku lub wyładunku towarów poza miejscami do tego wyznaczonymi, b) statek opuszcza port bez kontroli, c) zachodzi obawa, że statek nawiązuje łączność z wybrzeżem w celach sprzecznych z przepisami prawa karnego, d) statek zakotwicza poza miejscem do tego przeznaczonym;

4) doskonaleniu umiejętności w zakresie wykonywanych działań przy wykorzystaniu jednostek pływających, w tym przeprowadzaniu wspólnych szkoleń funkcjonariuszy Służby Celnej i Straży Granicznej, a także ćwiczeń mających na celu sprawne i efektywne wykonywanie zadań na podstawie art. 47 ust. 6 i 7 ustawy.

2. W przypadkach uzasadnionych koniecznością dostosowania warunków i trybu współdziałania do szczególnych, indywidualnych uwarunkowań wykonywania zadań na podstawie art. 47 ust. 6 i 7 ustawy, właściwe organy Służby Celnej i Straży Granicznej mogą zawierać porozumienia określające zakres niezbędnych dostosowań. § 3.

1. W przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 6 ustawy, dowódca jednostki pływającej Służby Celnej, korzystając w szczególności z łączności telefonicznej, bezprzewodowej VHS, satelitarnej, zwanej dalej „dostępnymi środkami łączności”, wzywa najbliższą jednostkę pływającą Straży Granicznej do udzielenia pomocy przy zatrzymaniu statku, przekazując tej jednostce jednocześnie informacje o:

1) nazwie statku oraz jego banderze;

2) pozycji statku;

3) okolicznościach i czasie zdarzenia.

2. W wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, należy podać stopień służbowy oraz imię i nazwisko dowódcy jednostki pływającej Służby Celnej wzywającej do udzielenia pomocy przy zatrzymaniu statku.

3. Wezwanie, o którym mowa w ust. 1, wraz z podaniem czasu i sposobu dokonania wezwania jednostki pływającej Straży Granicznej do udzielenia pomocy przy zatrzymaniu statku, dowódca jednostki pływającej Służby Celnej, korzystając z dostępnych środków łączności, niezwłocznie przekazuje właściwemu ze względu na miejsce zdarzenia dyrektorowi izby celnej.

4. Dowódca jednostki pływającej Straży Granicznej wezwanej do udzielenia pomocy przy zatrzymaniu statku, korzystając z dostępnych środków łączności, przekazuje niezwłocznie dowódcy jednostki pływającej Służby Celnej, o którym mowa w ust. 1, informację o podjętych działaniach albo przyczynach ich niepodjęcia. § 4.

1. W przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 7 ustawy, dyrektor właściwej miejscowo izby celnej kieruje, w formie pisemnej, wniosek do komendanta właściwego miejscowo oddziału Straży Granicznej o przydzielenie jednostce pływającej Służby Celnej asysty jednostki pływającej Straży Granicznej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) nazwę statku oraz jego banderę;

2) ostatnią znaną pozycję statku;

3) przyczyny uzasadniające wystąpienie o przydzielenie asysty.

3. Komendant właściwego miejscowo oddziału Straży Granicznej niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, przekazuje, w formie pisemnej, dyrektorowi właściwej miejscowo izby celnej informację o podjętych działaniach albo przyczynach ich niepodjęcia. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 60 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 63 z 20102010-01-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 62 z 20102010-01-22

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie wyborów do Rady Gminy Jaśliska oraz Wójta Gminy Jaśliska w województwie podkarpackim

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 61 z 20102010-01-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legalnych jednostek miar

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-11-20 poz. 1497

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie sposobu oznakowania jednostek pływających Służby Celnej

 • Monitor Polski 2011 nr 67 poz. 658

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2011 r. nr 112-19-2011 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-16 poz. 1001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw z 2013-10-15 poz. 1217

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Straży Granicznej z Siłami Powietrznymi i Marynarką Wojenną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony granicy państwowej

 • Dziennik Ustaw z 2009-12-11 poz. 1617

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie użycia pojazdów do celów służbowych przez Służbę Celną


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.