Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 51 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Narodowego Centrum Nauki

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-01-13
Data wydania:2010-11-30
Data wejscia w życie:2011-01-28
Data obowiązywania:2011-01-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 51 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 10                — 631 —                Poz. 51


51

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Narodowego Centrum Nauki Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób ustalania przez Narodowe Centrum Nauki, zwane dalej „Centrum”, nadwyżki środków finansowych. §

2. Nadwyżkę środków finansowych Centrum stanowią środki finansowe pochodzące ze źródeł, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, niewykorzystane w danym roku budżetowym.

1)

§ 3.

1. Przy ustalaniu nadwyżki finansowej Centrum uwzględnia się przychody Centrum pochodzące z innych źródeł niż budżet państwa lub budżet jednostek samorządu terytorialnego:

1) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Centrum, z wyjątkiem odsetek od środków pochodzących z dotacji budżetowych;

2) zapisy i darowizny.

2. Przy ustalaniu nadwyżki finansowej uwzględniane są środki finansowe zwrócone Centrum w wyniku rozliczenia zadań finansowanych ze środków innych niż budżetowe.

3. Środki finansowe z tytułu nadwyżki finansowej są gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Centrum. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 51 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 56 z 20112011-01-13

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 55 z 20112011-01-13

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 54 z 20112011-01-13

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 53 z 20112011-01-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 52 z 20112011-01-13

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji instytutów naukowych oraz tworzenia i likwidacji pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 50 z 20112011-01-13

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wykonywania przez funkcjonariuszy celnych czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń w miejscach publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 49 z 20112011-01-13

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Wróblew w województwie łódzkim

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-14 poz. 1557

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-30 poz. 1069

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum Nauki

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-08 poz. 1400

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 października 2011 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Rezerw Materiałowych

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-24 poz. 1156

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Nieruchomości Rolnych

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-29 poz. 1201

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum Nauki


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.