Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 52 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji instytutów naukowych oraz tworzenia i likwidacji pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-01-13
Data wydania:2010-12-29
Data wejscia w życie:2011-01-28
Data obowiązywania:2011-01-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 52 z 2011


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 10                — 632 —                Poz. 52


52

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji instytutów naukowych oraz tworzenia i likwidacji pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §


1. Rozporządzenie określa szczegółowy tryb tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk, zwanego dalej „instytutem”, szczegółowy tryb tworzenia i likwidacji pomocniczej jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk, zwanej dalej „Akademią”, sposób komisyjnego ustalania majątku i jego przekazywania oraz sposób uregulowania zobowiązań i uprawnień pracowników jednostek naukowych. Rozdział 2 Utworzenie instytutu lub pomocniczej jednostki naukowej Akademii § 2.

1. Utworzenie instytutu jest poprzedzone postępowaniem mającym za zadanie ustalenie, czy zachodzą przesłanki do utworzenia instytutu. W tym celu Prezes Akademii na wniosek przewodniczącego rady kuratorów, o której mowa w art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, zwanej dalej „ustawą”, powołuje zespół.

2. W skład zespołu wchodzą:

1) dwóch członków Akademii reprezentujących wydział właściwy ze względu na specjalność naukową tworzonego instytutu;

2) dwóch pracowników naukowych posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, reprezentujących dziedzinę nauki właściwą dla tworzonego instytutu;

3) specjalista reprezentujący dziedzinę nauki właściwą dla tworzonego instytutu.

3. Pracami zespołu kieruje przewodniczący wyznaczony przez Prezesa Akademii spośród osób, o których mowa w ust.

2.

4. Zespół przygotowuje opinię, która zawiera:

1) określenie dziedziny i zakresu badań naukowych lub prac rozwojowych, w jakich powstała potrzeba

1)

koncentracji pracowników naukowych i aparatury badawczej;

2) ustalenie możliwości spełnienia warunków wymaganych do uzyskania przez tworzony instytut uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora;

3) określenie warunków lokalowych, wyposażenia oraz środków finansowych niezbędnych do rozpoczęcia działalności przez tworzony instytut;

4) ocenę skutków finansowych utworzenia instytutu, w tym wpływu na sektor finansów publicznych;

5) ocenę wpływu na konkurencyjność gospodarki przedsiębiorstw oraz rynek pracy;

6) analizę konkurencji na rynku badań w dziedzinach nauki, w których miałby działać nowo utworzony instytut;

7) analizę sytuacji aktualnej i przyszłej na rynkach, na których mogłyby być wdrażane wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych przez nowo utworzony instytut.

5. Zespół przedstawia opinię Prezesowi Akademii. § 3.

1. Utworzenie pomocniczej jednostki naukowej Akademii jest poprzedzone postępowaniem mającym za zadanie ocenę zasadności oraz warunków utworzenia pomocniczej jednostki naukowej Akademii. W tym celu Prezes Akademii powołuje zespół.

2. W skład zespołu wchodzi pięć osób wyznaczonych przez Prezesa Akademii spośród osób posiadających wiedzę z zakresu działalności tworzonej pomocniczej jednostki naukowej Akademii.

3. Pracami zespołu kieruje przewodniczący wyznaczony przez Prezesa Akademii spośród osób, o których mowa w ust.

2.

4. Zespół przygotowuje opinię, która zawiera:

1) analizę zasadności utworzenia pomocniczej jednostki naukowej Akademii, w tym obszaru jej działania;

2) określenie warunków lokalowych oraz wyposażenia pomocniczej jednostki naukowej Akademii;

3) określenie środków finansowych niezbędnych do rozpoczęcia działalności przez tworzoną pomocniczą jednostkę naukową Akademii;

4) ocenę skutków finansowych utworzenia pomocniczej jednostki naukowej Akademii, w tym wpływu na sektor finansów publicznych.

5. Zespół przedstawia opinię Prezesowi Akademii.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 52 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 56 z 20112011-01-13

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 55 z 20112011-01-13

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 54 z 20112011-01-13

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 53 z 20112011-01-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 51 z 20112011-01-13

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Narodowego Centrum Nauki

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 50 z 20112011-01-13

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wykonywania przez funkcjonariuszy celnych czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń w miejscach publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 49 z 20112011-01-13

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Wróblew w województwie łódzkim

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-15 poz. 423

  Ustawa z dnia 15 lutego 2001 r. o utworzeniu Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-14 poz. 1558

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie rejestru instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-30 poz. 1707

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-29 poz. 1202

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości uposażenia członków krajowych Polskiej Akademii Nauk

 • Monitor Polski 2013 poz. 182

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. nr 115-15-12 w sprawie nadania tytułu profesora


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.