Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 666 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-06-07
Data wydania:2011-05-23
Data wejscia w życie:2011-06-22
Data obowiązywania:2011-06-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 666 z 2011


Strona 1 z 9

Dziennik Ustaw Nr 115                — 6974 —                Poz. 666


666

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Na podstawie art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 22 maja 2003  r. o  działalności ubezpieczeniowej (Dz.  U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa zakres, formę i sposób sporządzania oraz termin i sposób publikacji rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, zwanego dalej „funduszem”, w zakresie umów ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z  ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, o których mowa w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy z  dnia 22 maja 2003  r. o  działalności ubezpieczeniowej, zwanej dalej „ustawą”. § 2. 1. Zakład ubezpieczeń sporządza roczne i półroczne sprawozdanie funduszu w zakresie:

1) wartości aktywów netto funduszu;

2) zmiany wartości aktywów netto funduszu;

3) liczby i wartości jednostek rozrachunkowych;

4) zestawienia aktywów netto funduszu.

2. W przypadku, gdy zakład ubezpieczeń prowadzi więcej niż jeden fundusz, roczne i półroczne sprawozdania funduszu sporządzane są odrębnie dla każdego funduszu. § 3. 1. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia na życie z funduszem zakłada możliwość tworzenia przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego w ramach funduszu indywidualnego portfela inwestycyjnego, zakład ubezpieczeń może nie sporządzać rocznego i półrocznego sprawozdania funduszu w zakresie danych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3. Zakład ubezpieczeń określa miejsca publikacji informacji o wartości jednostek uczestnictwa poszczególnych funduszy inwestycyjnych dostępnych w ramach funduszu.

2. Przez indywidualny portfel inwestycyjny należy rozumieć portfel złożony z wybranych przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego funduszy inwestycyjnych dostępnych w  ramach jednego funduszu, który umożliwia ubezpieczającemu lub ubezpieczonemu realizowanie własnej strategii inwestycyjnej zgodnie z  ogólnymi warunkami ubezpieczenia na życie z  funduszem.

1)

§ 4. 

1. Dane, o  których mowa w  § 2 ust.  1 pkt  1, przedstawia się:

1) w sprawozdaniu rocznym funduszu na dzień kończący bieżący i poprzedni rok kalendarzowy;

2) w  sprawozdaniu półrocznym funduszu na dzień kończący bieżący okres sprawozdawczy oraz analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego.

2. Dane, o  których mowa w  § 2 ust.  1 pkt  2 i  3, przedstawia się:

1) w  sprawozdaniu rocznym funduszu za bieżący i poprzedni rok kalendarzowy;

2) w sprawozdaniu półrocznym funduszu za bieżący okres sprawozdawczy oraz analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego.

3. Dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, przedstawia się z  uwzględnieniem wartości bilansowej w  złotych oraz procentowego udziału w  aktywach netto funduszu:

1) w sprawozdaniu rocznym funduszu na dzień kończący bieżący rok kalendarzowy;

2) w  sprawozdaniu półrocznym funduszu na dzień kończący bieżący okres sprawozdawczy. § 5. 

1. Sprawozdanie roczne funduszu sporządza się za rok kalendarzowy w  oparciu o  dane zawarte w  sprawozdaniu finansowym zatwierdzonym przez organ zatwierdzający zgodnie z  art.  53 ust.  1 ustawy z  dnia 29 września 1994  r. o  rachunkowości (Dz.  U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.3)).

2. Sprawozdanie roczne funduszu sporządza się w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający. § 6. 

1. Sprawozdanie półroczne funduszu sporządza się na dzień 30 czerwca oraz na dzień 31 grudnia każdego roku, w terminie 40 dni od dnia zakończenia okresu sprawozdawczego.

2. W sprawozdaniu półrocznym funduszu sporządzanym na dzień 31 grudnia każdego roku informacje prezentowane są narastająco od początku roku kalendarzowego.

3. Sprawozdanie półroczne funduszu sporządza się w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniach sporządzanych w trybie art. 169 ust. 1 ustawy. §

7. Roczne i  półroczne sprawozdania funduszu sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia.

3)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2010  r. Nr  81, poz.  530, Nr  126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622 i Nr 112, poz. 654.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2009  r. Nr  157, poz.  1241 i  Nr  165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 585.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 666 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 674 z 20112011-06-07

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 2011 r. sygn. akt k 20/09

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 673 z 20112011-06-07

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 201 r. sygn. akt SK 9/08

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 672 z 20112011-06-07

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 671 z 20112011-06-07

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu dokonywania audytu i kontroli instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 670 z 20112011-06-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych informacji, które powinien zawierać wniosek o zatwierdzenie skupującego owoce miękkie i przetwórcy owoców miękkich

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 669 z 20112011-06-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakie powinni spełniać skupujący owoce miękkie i przetwórcy owoców miękkich

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 668 z 20112011-06-07

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 667 z 20112011-06-07

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2008-11-06 nr 282 poz. 319

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte wpierwszym czytaniu wdniu 14listopada 2007r. wcelu przyjęcia dyrektywy 2008/…/WE Parlamentu Europejskiego (...)

 • Komunikat UE z 2008-11-06 nr 282 poz. 319

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego zdnia 14listopada 2007r. wsprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady zmieniającej (...)

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-21 poz. 287

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania i badania sprawozdania z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

 • Komunikat UE z 2010-09-11 nr 246 poz. 15

  Sprawa C-8/10: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 15 lipca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Uchybienie (...)

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-12 poz. 417

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie wysokości procentu składki zainkasowanej brutto wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów wpłat.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.