Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 669 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakie powinni spełniać skupujący owoce miękkie i przetwórcy owoców miękkich

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-06-07
Data wydania:2011-05-20
Data wejscia w życie:2011-06-22
Data obowiązywania:2011-06-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 669 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 115                — 6987 —                Poz. 669


669

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakie powinni spełniać skupujący owoce miękkie i przetwórcy owoców miękkich Na podstawie art. 16a ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie powinni spełniać skupujący owoce miękkie i przetwórcy owoców miękkich (Dz. U. Nr 44, poz. 263) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1: a) w ust. 1: — pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) zapewnić prowadzenie: a) dokumentacji magazynowej oraz księgowej, związanej z  przyjmowaniem oraz wydawaniem owoców miękkich przetwórcy owoców miękkich, w zakresie, o  którym mowa w  art.  33 ust.  1 lit.  a rozporządzenia Komisji (WE) nr  1121/2009 z  dnia 29 października 2009  r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr  73/2009 w  odniesieniu do systemów wsparcia dla rolników, ustanowionych w jego tytułach IV i  V (Dz.  Urz. UE L 316 z  02.12.2009, str.  27), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1121/2009”, b) ewidencji umów, o  których mowa w art. 32 rozporządzenia nr 1121/2009;”, — w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) pomieszczenie do prowadzenia ewidencji i przechowywania umów, o których mowa w art. 32 rozporządzenia nr 1121/2009, oraz prowadzenia dokumentacji, o której mowa w pkt 1 lit. a.”, b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) przekazywać kopie umów, o  których mowa w art. 32 ust. 1 rozporządzenia nr 1121/2009, wnioskującym o płatność do owoców miękkich;”;

2) w § 2: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Przetwórca owoców miękkich ubiegający się o uzyskanie zatwierdzenia powinien:

1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust.  2 pkt  3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16  listopada 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2008  r. Nr  214, poz.  1349, z  2009  r. Nr  20, poz.  105, z  2010  r. Nr  36, poz.  197 oraz z  2011  r. Nr 54, poz. 278.

1) zapewnić, w  zakresie, o  którym mowa w  art.  33 ust.  1 lit. a  rozporządzenia nr 1121/2009, prowadzenie: a) dokumentacji magazynowej, produkcyjnej oraz księgowej, związanej z przyjmowaniem oraz przetwarzaniem owoców miękkich, b) ewidencji umów, o  których mowa w art. 32 rozporządzenia nr 1121/2009;

2) posiadać pomieszczenie do prowadzenia ewidencji i przechowywania umów, o których mowa w  art.  32 rozporządzenia nr  1121/2009, oraz prowadzenia dokumentacji, o której mowa w pkt 1 lit. a;

3) posiadać, w  zakresie, o  którym mowa w  art.  33 ust.  1 lit. b rozporządzenia nr 1121/2009: a) obiekty, w  których będą przetwarzane owoce miękkie, b) urządzenia konieczne do przetwarzania owoców miękkich, umożliwiające prowadzenie pierwszego procesu przetwórstwa tych owoców, z  zamiarem pozyskania produktów, o  których mowa w załączniku I część X rozporządzenia Rady (WE) nr  1234/2007 z  dnia 22  października 2007  r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. Urz. UE L 299 z  16.11.2007, str.  1, z  późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1234/2007”.”, b) w ust. 2 w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie: „a) pierwszy proces przetwarzania owoców miękkich z  zamiarem pozyskania jednego lub większej liczby produktów, o  których mowa w załączniku I część X rozporządzenia nr  1234/2007, lub przetwarzanie umożliwiające bezpośrednie pozyskanie jednego lub większej liczby tych produktów, b) ewidencję umów sprzedaży półproduktów pozyskanych w wyniku pierwszego procesu przetwarzania owoców miękkich, zawierającą informacje o  produkcie lub produktach, o których mowa w załączniku I część X rozporządzenia nr  1234/2007, pozyskanych ze sprzedanych przez przetwórcę półproduktów — w przypadku gdy przetwórca dokonuje sprzedaży półproduktów uzyskanych w  wyniku pierwszego procesu przetwarzania owoców miękkich,”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 669 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 674 z 20112011-06-07

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 2011 r. sygn. akt k 20/09

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 673 z 20112011-06-07

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 201 r. sygn. akt SK 9/08

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 672 z 20112011-06-07

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 671 z 20112011-06-07

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu dokonywania audytu i kontroli instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 670 z 20112011-06-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych informacji, które powinien zawierać wniosek o zatwierdzenie skupującego owoce miękkie i przetwórcy owoców miękkich

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 668 z 20112011-06-07

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 667 z 20112011-06-07

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 666 z 20112011-06-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

zamów dokument

Porady prawne

 • Stwierdzenie jakości dla eksportu warzyw i owoców

  Bardzo proszę o udzielenie mi pomocy w zakresie eksportu warzyw i owoców. Osoba prowadząca działalność gospodarczą otrzymała zamówienie z Rosji na określone warzywa (...)

 • Sadzenie drzew przy granicy

  Jakie są wymagania prawne co do sadzenia drzew (liściastych i iglastych) w pobliżu granicy działki budowlanej? Co w przypadku, kiedy sąsiad posadził niecały metr od (...)

 • Budynek przeznaczony na przedszkole

  Czy jakieś przepisy regulują warunki jakie powinny spełniać pomieszczania (budynki) przeznaczone na organizację przedszkola lub szkoły? Jeśli tak, to jakie to przepisy? (...)

 • Definicja pożytków naturalnych z rzeczy

  Czym są pożytki naturalne z rzeczy ?

 • Tuje posadzone przy granicy

  W jakiej odległości od ogrodzenia działki sąsiada można zasadzić tuje (wysokie rośliny), biorąc pod uwagę, że jest to dla sąsiada strona południowa działki? Obie (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-07 poz. 670

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych informacji, które powinien zawierać wniosek o zatwierdzenie skupującego owoce miękkie i przetwórcy owoców miękkich

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-30 poz. 1340

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie stawki oddzielnej płatności do owoców miękkich za 2012 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-28 poz. 1401

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie stawki oddzielnej płatności do owoców miękkich za 2013 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-18 poz. 1865

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie metod pobierania i badania próbek owoców i warzyw dostarczonych do przetwórcy

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-02 poz. 315

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w art. 45a ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.