Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 671 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu dokonywania audytu i kontroli instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-06-07
Data wydania:2011-05-18
Data wejscia w życie:2011-06-22
Data obowiązywania:2011-06-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 671 z 2011


Strona 1 z 6

Dziennik Ustaw Nr 115                — 6989 —                Poz. 671


671

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1) z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu dokonywania audytu i kontroli instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych Na podstawie art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010  r. o  instytutach badawczych (Dz.  U. Nr  96, poz. 618 i Nr 112, poz. 654) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. Rozporządzenie określa sposób i tryb dokonywania audytu i  kontroli instytutów badawczych, w tym:


1) sposób wykonywania i dokumentowania czynności kontrolnych oraz sporządzania protokołu kontroli;

2) tryb rozpatrywania uwag i  zastrzeżeń instytutów badawczych. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie się przez to ustawę z  dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;

2) instytucie — rozumie się przez to instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;

3) ministrze — rozumie się przez to Ministra Spraw Zagranicznych;

4) audytorze — rozumie się przez to osobę upoważnioną przez Ministra Spraw Zagranicznych do przeprowadzenia audytu instytutu;

5) kontrolerze — rozumie się przez to osobę upoważnioną przez Ministra Spraw Zagranicznych do przeprowadzenia kontroli instytutu;

6) organach instytutu — rozumie się przez to dyrektora instytutu i  radę naukową reprezentowaną przez jej przewodniczącego;

7) ostatecznych zaleceniach pokontrolnych — rozumie się przez to zalecenia pokontrolne po rozpatrzeniu zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego zgłoszonych do ministra. § 3. 1. Kontrola instytutu ma charakter problemowy.

1)

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje badanie obszarów:

1) zgodności działania organów instytutu z przepisami prawa lub statutem;

2) prawidłowości wydatkowania środków publicznych.

3. Kontrolę instytutu zarządza minister, wydając imienne upoważnienie do dokonania kontroli.

4. Imienne upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, zawiera w szczególności:

1) imię, nazwisko i  stanowisko służbowe, rodzaj i  numer dokumentu tożsamości dokonującego kontroli;

2) nazwę oraz adres instytutu lub nazwy komórek organizacyjnych, w  których będzie dokonywana kontrola;

3) zakres przedmiotowy i czasowy kontroli;

4) termin ważności upoważnienia.

5. Wzór upoważnienia, o  którym mowa w  ust.  3, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. § 4. 1. Audytu instytutu dokonuje się co najmniej raz na trzy lata.

2. Audyt, o którym mowa w ust. 1, polega na ocenie:

1) działalności finansowej instytutu;

2) organizacji i jakości pracy instytutu;

3) jakości zarządzania instytutem.

3. Audyt instytutu zarządza minister, powołując zespół w składzie od trzech do pięciu osób, zwany dalej „zespołem”, oraz wydając imienne upoważnienia do przeprowadzenia audytu.

4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, zawiera w szczególności:

1) imię, nazwisko i  stanowisko służbowe, rodzaj i  numer dokumentu tożsamości przeprowadzającego audyt;

2) nazwę oraz adres instytutu lub nazwy komórek organizacyjnych, w których będzie przeprowadzany audyt;

3) temat audytu;

4) termin ważności upoważnienia.

5. Wzór upoważnienia, o  którym mowa w  ust.  3, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej — sprawy zagraniczne i  członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w  Unii Europejskiej, na podstawie §  1 ust.  2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 220, poz. 1725).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 671 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 674 z 20112011-06-07

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 2011 r. sygn. akt k 20/09

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 673 z 20112011-06-07

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 201 r. sygn. akt SK 9/08

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 672 z 20112011-06-07

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 670 z 20112011-06-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych informacji, które powinien zawierać wniosek o zatwierdzenie skupującego owoce miękkie i przetwórcy owoców miękkich

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 669 z 20112011-06-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakie powinni spełniać skupujący owoce miękkie i przetwórcy owoców miękkich

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 668 z 20112011-06-07

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 667 z 20112011-06-07

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 666 z 20112011-06-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-22 poz. 1288

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyboru członków komisji do spraw etyki w nauce, trybu jej prac i sposobu wykorzystania wiążących opinii komisji oraz sposobu finansowania

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-30 poz. 1123

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-20 poz. 1344

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych.

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-12 poz. 305

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu określenia liczby akcji spółki konsolidującej podlegających zamianie i trybu dokonywania zamiany akcji lub prawa do akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-04 poz. 1129

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.