Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 702 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-06-15
Data wydania:2011-06-03
Data wejscia w życie:2011-06-30
Data obowiązywania:2011-06-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 702 z 2011


Strona 1 z 5

Dziennik Ustaw Nr 124                — 7482 —                Poz. 702


702

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 3 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. W  rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr  220, poz. 2181, z późn. zm.3)) w załączniku nr 1 do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w części 5 „Znaki informacyjne” po pkt 5.2.45. dodaje się pkt 5.2.45a. w brzmieniu:

„5.2.45a. Opłaty drogowe

Rys. 5.2.45a. Znak D-39a Znak D-39a „opłaty drogowe” (rys. 5.2.45a.) stosuje się na drogach w pobliżu granicy Rzeczypospolitej Polskiej w  celu poinformowania osób wjeżdżających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o  opłatach wnoszonych za przejazd po drogach publicznych. Dodatkowo można umieszczać znak D-39a na parkingach w  pobliżu granicy państwa

1)

oraz przed punktem poboru opłat położonym w pobliżu tej granicy. Dopuszcza się umieszczenie na tarczy tego znaku w  trzecim wierszu tekstu pod napisami w  języku polskim i języku angielskim, napisu w języku państwa, z którego droga prowadzi przez granicę państwa (przejście graniczne).”;

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486, Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462, Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585 i Nr 106, poz. 622.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2008  r. Nr  67, poz.  413, Nr  126, poz.  813 i  Nr  235, poz. 1596, z 2010 r. Nr 65, poz. 411 oraz z 2011 r. Nr 89, poz. 508.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 702 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 707 z 20112011-06-15

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 706 z 20112011-06-15

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie stawek oplat za przejazd autostradą

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 705 z 20112011-06-15

  Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 704 z 20112011-06-15

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 703 z 20112011-06-15

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 701 z 20112011-06-15

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 700 z 20112011-06-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2011/2012

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 699 z 20112011-06-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie nadania Morskiemu Instytutowi Rybackiemu w Gdyni statusu państwowego instytutu badawczego

zamów dokument

Porady prawne

 • Kontrola pojazdów przez policję

  Policjant wykonuje zwykłe czynności kontrolne, czy np. może zaparkować samochód częściowo na trawie, częściowo w zatoczce autobusowej. Czy policja może łamać przepisy (...)

 • Spowalniacz - próg zwalniający

  Przed posesją, na drodze, budowany jest spowalniacz (nazywany garbem, lub policjantem poziomym). W pierwszej wersji, przygotowania do wykonania spowalniacza odbywały się (...)

 • Rondo i zakaz skrętu w lewo

  Pytanie dotyczy skrzyżowanie, na którym znajduje się zarówno znak ronda jak i zakazu skrętu w lewo. Czy przed skrzyżowaniem może znajdować się równocześnie znak (...)

 • Niezastosowanie się do znaku zakaz zatrzymywania

  Jechałem samochodem w strefie zamieszkania i nie zastosowałem się do znaku zakaz zatrzymywania. Czy popełniłem wykroczenie w myśl art. 92 kw i czy dostanę punkty karne?

 • Zadania zarządcy drogi

  Jakie są ustawowe zadania zarządcy dróg?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-30 poz. 1596

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-29 poz. 508

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-15 poz. 1326

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-27 poz. 748

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach.

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-21 poz. 412

  Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.