Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 817 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany obszaru i osoby zarządzającego wolnym obszarem celnym w Świnoujściu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-07-07
Data wydania:2011-06-21
Data wejscia w życie:2011-07-22
Data obowiązywania:2011-07-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 817 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 140                — 8492 —                Poz. 817


817

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany obszaru i osoby zarządzającego wolnym obszarem celnym w Świnoujściu Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. Określa się, w załączniku do rozporządzenia, granice i obszar wolnego obszaru celnego w Świnoujściu, ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 94, poz. 448 oraz z 2006 r. Nr 206, poz. 1515). §

2. Zarządzającym wolnym obszarem celnym w Świnoujściu jest Euro Terminal Real Estate Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: wz. L. Kotecki

1)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 673 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2011 r. (poz. 817)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I OBSZARU WOLNEGO OBSZARU CELNEGO W ŚWINOUJŚCIU Opis przebiegu granic wolnego obszaru celnego przedstawiony jest na mapie. Dokument zawierający opis przebiegu granic wolnego obszaru celnego wraz z mapą jest przechowywany u zarządzającego wolnym obszarem celnym oraz w postaci kopii we właściwej miejscowo izbie celnej nadzorującej wolny obszar celny i w Ministerstwie Finansów. Granicę wolnego obszaru celnego wyznaczają następujące punkty graniczne. Od punktu nr 102, zlokalizowanego na skraju nabrzeża Wyposażeniowego w Basenie Bałtyckim, granica biegnie skrajem nabrzeża CPN w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 152, gdzie załamuje się, i biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 153. W punkcie nr 153 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 154, gdzie załamuje się pod kątem prostym, i biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 103, po czym linią łamaną przez punkt nr 104 dochodzi do punktu nr 105 zlokalizowanego na narożu budynku. Dalej granica biegnie na północny wschód wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 106, a następnie linią łamaną przez punkt nr 107 do punktu nr 108 zlokalizowanego na skraju drogi wewnętrznej. Od punktu nr 108 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim skrajem pasa drogowego i dochodzi do punktu nr 109, gdzie skręca pod kątem rozwartym, i biegnie na północny wschód wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 110. W punkcie nr 110 granica załamuje się pod kątem ostrym i biegnie po linii prostej w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 111, a następnie skręca pod kątem rozwartym w kierunku zachodnim do punktu nr 112. W punkcie nr 112 granica załamuje się pod kątem ostrym i biegnie po linii prostej w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 113, a następnie wzdłuż bocznicy kolejowej w kierunku wschodnim do punktu nr 114. Z punktu nr 114 granica biegnie linią prostą w kierunku południowo-wschodnim, przecinając w punkcie nr 115 bocznicę kolejową, do punktu nr 116, skąd linią łamaną przez punkty nr 117 i nr 118 dochodzi do punktu nr 119. Z punktu nr 119 granica, przecinając bocznicę kolejową i drogę wjazdową, biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 120, gdzie skręca w kierunku południowym, i dochodzi do punktu nr 121. Od punktu nr 121 granica biegnie linią prostą w kierunku wschodnim do punktu nr 122, gdzie skręca pod kątem prostym w kierunku północnym do punktu nr 123, a następnie załamuje się na północny wschód pod kątem rozwartym i dochodzi do punktu nr 124 zlokalizowanego na granicy pasa drogowego ulicy Ludzi Morza. Od punktu nr 124 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim, skrajem pasa drogowego ulicy Ludzi Morza, do punktu nr 125, a następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 126.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 817 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 825 z 20112011-07-07

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 2011 r. sygn. akt P 26/10

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 824 z 20112011-07-07

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 823 z 20112011-07-07

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 822 z 20112011-07-07

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi oraz źródeł ich finansowania

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 821 z 20112011-07-07

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 820 z 20112011-07-07

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 819 z 20112011-07-07

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie obniżenia ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 818 z 20112011-07-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 816 z 20112011-07-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka"

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 815 z 20112011-07-07

  Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., sporządzonego w Londynie dnia 2 maja 1996 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-11-17 poz. 1515

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2006 r. w sprawie zmiany osoby zarządzającej wolnym obszarem celnym w Świnoujściu

 • Legislacja UE z 2007-10-04 nr 258 poz. 44

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2007/54/WE z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w (...)

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-29 poz. 876

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Mszczonowie w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-28 poz. 540

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, dokumentów, które należy do niego dołączyć, oraz trybu rozpatrzenia wniosku

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-16 poz. 607

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobów postępowania w zakresie kontroli weterynaryjnej w przypadku wprowadzania i wyprowadzania towarów do składu celnego, wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.