Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 841 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie kwalifikacji osób opracowujących oceny i raporty dotyczące środków ochrony roślin oraz wymagań dotyczących treści ocen i raportów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-07-11
Data wydania:2011-06-14
Data wejscia w życie:2011-07-26
Data obowiązywania:2011-07-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 841 z 2011


Strona 1 z 32

Dziennik Ustaw Nr 143                — 8698 —                Poz. 841


841

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie kwalifikacji osób opracowujących oceny i raporty dotyczące środków ochrony roślin oraz wymagań dotyczących treści ocen i raportów Na podstawie art. 43a ust. 14 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:  § 1. Rozporządzenie określa: 


1) kwalifikacje, w tym rodzaj wykształcenia i doświadczenia zawodowego osób opracowujących oceny i raporty dotyczące środków ochrony roślin; 

2) wymagania co do treści opracowywanych przez upoważnione podmioty ocen i raportów dotyczących środków ochrony roślin.  § 2. Osoby opracowujące oceny i raporty dotyczące środków ochrony roślin powinny posiadać następujące kwalifikacje: 

1) w zakresie wykształcenia:  a) stopień naukowy lub tytuł naukowy w dziedzinie nauk: biologicznych, chemicznych, ekonomicznych (w zakresie dyscypliny towaroznawstwo), farmaceutycznych, fizycznych (w zakresie dyscyplin: biofizyka i  fizyka), leśnych (w  zakresie dyscypliny leśnictwo), medycznych, rolniczych, technicznych (w zakresie dyscyplin: biotechnologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, technologia chemiczna), weterynaryjnych oraz w dziedzinie nauki o Ziemi (w zakresie dyscypliny geologia) i nauki o zdrowiu lub  b) ukończone studia wyższe na kierunku analityka medyczna, bezpieczeństwo i higiena pracy, biologia, biotechnologia, chemia, dietetyka, farma1)

cja, fizyka, fizyka techniczna, geologia, górnictwo i geologia, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, leśnictwo, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, rybactwo, technika rolnicza i  leśna, technologia chemiczna, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, weterynaria, zootechnika oraz na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym, lub  c) wykształcenie uzyskane w innym państwie na poziomie uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z wykształceniem, o którym mowa w lit. a lub b; 

2) w zakresie doświadczenia zawodowego — co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku związanym z badaniami lub oceną substancji i mieszanin chemicznych, w szczególności środków ochrony roślin, w zakresie właściwości fizykochemicznych, skuteczności działania lub oddziaływania na zdrowie człowieka, zwierząt lub środowisko.  § 3. 1. Wymagania w zakresie treści opracowywanych przez upoważnione podmioty ocen i raportów dotyczących środków ochrony roślin określa załącznik do rozporządzenia.  2. Ocenę i raport: 

1) oddziaływania środka ochrony roślin na zdrowie człowieka i zwierząt wynikające ze stosowania środka ochrony roślin — toksykologia, 

2) skuteczności działania środka ochrony roślin, z  uwzględnieniem niekorzystnego działania na rośliny lub produkty roślinne  — stosuje się odpowiednio do oceny i raportu oddziaływania na zwalczane kręgowce — w przypadku gdy środek ochrony roślin jest przeznaczony do zwalczania tych zwierząt.  § 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie §  1 ust.  2 pkt  1  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr  216, poz. 1599). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278, Nr 63, poz. 322 i Nr 106, poz. 622. 

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 841 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 848 z 20112011-07-11

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie opłaty za egzamin dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa oraz wysokości wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej i członków zespołu do przygotowania pytań i zadań praktycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 847 z 20112011-07-11

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie oddelegowania policjantów do wykonywania zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 846 z 20112011-07-11

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 845 z 20112011-07-11

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 844 z 20112011-07-11

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 843 z 20112011-07-11

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 842 z 20112011-07-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 840 z 20112011-07-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 839 z 20112011-07-11

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 838 z 20112011-07-11

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 837 z 20112011-07-11

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 836 z 20112011-07-11

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Kórnik - zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym - nekropolią właścicieli"

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-10-04 poz. 1175

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2013 r. w sprawie kwalifikacji osób opracowujących ocenę lub uwagi dotyczące środków ochrony roślin, substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-16 poz. 1357

 • Dziennik Ustaw z 2013-07-02 poz. 760

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin

 • Dziennik Ustaw z 2013-04-26 poz. 505

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-06 poz. 326

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie jednostek organizacyjnych oceniających i potwierdzających zgodność środków do produkcji ekologicznej z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz prowadzących wykaz tych środków


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.