Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 891 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-07-22
Data wydania:2011-07-05
Data wejscia w życie:2011-07-30
Data obowiązywania:2011-07-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 891 z 2011


Strona 1 z 19

Dziennik Ustaw Nr 150                — 8989 —                Poz. 891


891

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 5 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 


1. W  rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z  dnia 15 maja 2009  r. w  sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego (Dz.  U. Nr  82, poz.  688 oraz z  2010  r. Nr  125, poz.  847) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w ust. 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) zatrudnienia w  wojewódzkim inspektoracie transportu drogowego lub Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego na stanowisku inspektora oraz na stanowisku pracownika Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawniającym do umundurowania, zgodnie z  art.  69 ust.  2 ustawy z  dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;”;

1)

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7. Spodnie gabardynowe i  z  tropiku Głównego Inspektora Transportu Drogowego i  jego zastępcy mają przy bocznych szwach naszyte lampasy o szerokości 2,5 cm każdy i wypustki w kolorze ciemnoniebieskim.”;

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia opis do tabeli nr 3 otrzymuje brzmienie: „3. Normy umundurowania Głównego Inspektora Transportu Drogowego i jego zastępcy, dyrektorów biur i komórek równorzędnych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, wojewódzkich inspektorów transportu drogowego i  ich zastępców, naczelników wydziału inspekcji oraz pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego”;

4) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w  załączniku do niniejszego rozporządzenia. §  2.  Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 2007  r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2007  r. Nr  176, poz.  1238 i  Nr  192, poz.  1381, z  2008  r. Nr  218, poz.  1391, Nr  227, poz.  1505 i Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 43, poz. 246, Nr  164, poz.  1107, Nr  225, poz.  1466, Nr  247, poz.  1652 i  Nr  249, poz.  1656 oraz z  2011  r. Nr  5, poz.  13, Nr  30, poz. 151, Nr 48, poz. 247, Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622 i Nr 134, poz. 780.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 891 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 895 z 20112011-07-22

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 894 z 20112011-07-22

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków wymierzania kar na podstawie pomiarów ciągłych oraz sposobów ustalania przekroczeń, w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 893 z 20112011-07-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie zakresu i trybu udzielania przez zarządcę infrastruktury niezbędnych informacji organizatorowi publicznego transportu kolejowego

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 892 z 20112011-07-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania w Inspekcji Transportu Drogowego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 890 z 20112011-07-22

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym

zamów dokument

Porady prawne

 • Inspekcja Transportu Drogowego

  Czym się zajmuje instytucja o nazwie państwowy Inspektorat Ochrony Kierowców lub Państwowa Inspekcja Ochrony Kierowców? Jakie ma uprawnienia i jakie może żądać od (...)

 • Licencja na wykonywanie transportu drogowego

  Czy do prowadzenia zarobkowych usług transportowych dla osób pojazdem do 9 osób oraz ogólnych usług transportowych (towarów) w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej (...)

 • Licencja na przewóz osób

  Czy każdy zarobkowy przewóz osób w kraju (samochodem do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą) wymaga licencji niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej? (...)

 • Umowa zlecenie z kierowcą ciężarówki

  Czy mogę zatrudnić na umowę zlecenie kierowcę na samochód ciężarowy? Jakich dokumentów, uprawnień, pozwoleń itp. może żądąć od kierowcy inspekcja drogowa lub (...)

 • Dokument niezbędne do kontroli przewoźników

  Kierowca samochodu o ładowności pow.3,5t zostaje zatrzymany przez inspektora kontroli drogowej. Jakich dokumentów od kierowcy może żądać funkcjonariusz Inspekcji Transportu (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-31 poz. 1827

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego.

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-13 poz. 847

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-22 poz. 892

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania w Inspekcji Transportu Drogowego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

 • Dziennik Ustaw z 2009-09-11 poz. 1190

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i odznaki identyfikacyjnej inspektorów transportu drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego

 • Dziennik Ustaw z 2002-08-30 poz. 1165

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania pracowników Inspekcji Ochrony Roślin oraz odznaki tej Inspekcji.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.