Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 917 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zasad i sposobu łącznego prowadzenia kampanii wyborczej w programach radiowych i telewizyjnych przez komitety wyborcze uprawnione do rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-07-27
Data wydania:2011-07-12
Data wejscia w życie:2011-08-01
Data obowiązywania:2011-08-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 917 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 154                — 9165 —                Poz. 917


917

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zasad i sposobu łącznego prowadzenia kampanii wyborczej w programach radiowych i telewizyjnych przez komitety wyborcze uprawnione do rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 284 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011  r. — Kodeks wyborczy (Dz.  U. Nr  21, poz.  112, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Komitety wyborcze, którym przysługuje prawo rozpowszechniania audycji wyborczych równocześnie do Sejmu i  do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, mogą prowadzić łączną kampanię wyborczą w programach:


1) ogólnokrajowych „Telewizji Polskiej — Spółka Akcyjna” i „Polskiego Radia — Spółka Akcyjna”, zwanych dalej „Telewizją Polską” i „Polskim Radiem”;

2) regionalnych Telewizji Polskiej i spółek radiofonii regionalnej. 2. Prowadzenie łącznej kampanii wyborczej polega na łączeniu całego czasu przysługującego komitetowi wyborczemu w programach ogólnokrajowych telewizyjnych lub radiowych w kampanii wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z całym czasem przysługującym komitetowi wyborczemu w  programach ogólnokrajowych telewizyjnych lub radiowych w kampanii wyborczej do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Zasady określone w ust. 2 stosuje się do łączenia czasu w programach regionalnych. §  2.  1.  Pełnomocnicy komitetów wyborczych zawiadamiają Telewizję Polską, Polskie Radio i  spółki radiofonii regionalnej, nie później niż w 22. dniu przed dniem wyborów, o  zamiarze łącznego prowadzenia kampanii wyborczej do Sejmu i  do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ze wskazaniem, czy ta forma prowadzenia kampanii wyborczej będzie stosowana w  programach ogólnokrajowych czy regionalnych, czy też w jednych i drugich. 2.  W  przypadku zamiaru łącznego prowadzenia kampanii wyborczej w programach regionalnych, pełnomocnik komitetu wyborczego wskazuje oddziały Telewizji Polskiej lub spółki radiofonii regionalnej, w których będzie prowadzona łączna kampania wyborcza.

1)

3. W przypadku niespełnienia przez pełnomocnika komitetu wyborczego wymogów określonych w ust. 1 i 2, komitetowi wyborczemu przydzielany jest czas na rozpowszechnianie audycji wyborczych w  oddzielnych blokach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. §  3. 

1. Audycje wyborcze są rozpowszechniane w specjalnych blokach audycji wyborczych zawierających łączne audycje wyborcze do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Czas antenowy niewykorzystany w jednym bloku audycji wyborczych z przyczyn leżących po stronie komitetu wyborczego nie może być rekompensowany wydłużeniem czasu antenowego w innych blokach. § 4. W sprawach dotyczących:

1) czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych w  programach ogólnokrajowych i  programach regionalnych publicznej radiofonii i telewizji w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

2) trybu postępowania w  sprawach podziału czasu, o którym mowa w pkt 1,

3) sposobu przygotowania, zakresu rejestracji i emisji audycji wyborczych,

4) typu i rodzaju nośnika zapisu audycji wyborczej,

5) sposobu rozpowszechniania informacji o  terminach emisji audycji wyborczych — stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 117 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy. §  5.  Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 sierpnia 2011 r. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: J. Dworak

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 917 z 2011 - pozostałe dokumenty:

  • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 916 z 20112011-07-27

    Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach nieodpłatnego przedstawiania w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych informacji, wyjaśnień i komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej oraz komisarzy wyborczych związanych z zarządzonymi wyborami oraz obowiązującymi w danych wyborach przepisami prawnymi

  • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 915 z 20112011-07-27

    Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji

  • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 914 z 20112011-07-27

    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.