Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 159, poz. 947 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na 2011 r. programów zwalczania wścieklizny i gąbczastej encefalopatii bydła oraz programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-08-01
Data wydania:2011-07-22
Data wejscia w życie:2011-08-01
Data obowiązywania:2011-08-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 159, poz. 947 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 159                — 9336 —                Poz. 947


947

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na 2011 r. programów zwalczania wścieklizny i gąbczastej encefalopatii bydła oraz programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby Na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004  r. o  ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.  U. z  2008  r. Nr  213, poz. 1342 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513) zarządza się, co następuje: § 


1. W  rozporządzeniu Rady Ministrów z  dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia na 2011 r. programów zwalczania wścieklizny i  gąbczastej encefalopatii bydła oraz programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby (Dz. U. Nr 82, poz. 452) w załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Opis programu Celem realizacji programu jest wykrycie każdego przypadku gąbczastej encefalopatii bydła, zwanej dalej „BSE”, w  populacji bydła w  Rzeczypospolitej Polskiej. Wykrywanie jest pierwszym krokiem zapobiegającym przedostaniu się czynnika wywołującego przenośną gąbczastą encefalopatię przeżuwaczy, zwaną dalej „TSE”, do łańcucha pokarmowego ludzi i zwierząt.  Tabela 1.6 Przewidywana liczba badań bydła w kierunku BSE, które będą przeprowadzone w roku 2011 Grupy bydła, które zostaną poddane badaniu w kierunku BSE Bydło określone w  załączniku III rozdział A  część I  ust.  2.1 rozporządzenia nr 999/2001 Bydło określone w  załączniku III rozdział A  część I  ust.  2.2 rozporządzenia nr 999/2001 Inne: bydło podejrzane o BSE Łączna liczba badań:

3) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Koszty 5.1. Analiza kosztów Ogólne koszty programu monitorowania BSE na 2011  r. wyniosą 9  895 320 zł, co przy przeliczeniu 1 euro = 3,9690 zł (według średniego kursu NBP na dzień 3 lutego 2010 r.) stanowi równowartość 2  493  151,93 euro. Do  tego należy dodać koszt odszkodowań za bydło, które ma być zabite lub poddane ubojowi zgodnie z wymogami określonymi w  rozporządzeniu Szacunkowa liczba badań 46 380 448 340 46 494 766 ”; Środki zapobiegawcze oraz zwalczanie polegają na usuwaniu zwierząt ze stad, w  których stwierdzono przypadki BSE, poddaniu ubojowi kohorty oraz potomstwa, aktywnym nadzorze nad bydłem przeznaczonym do uboju w  celu spożycia przez ludzi, bydłem padłym oraz bydłem z innych grup ryzyka, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i  zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L 147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 289, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem nr  999/2001”, z  uwzględnieniem zasad, o  których mowa w  decyzji wykonawczej Komisji 2011/358/UE z dnia 17 czerwca 2011 r. zmieniającej decyzję 2009/719/WE upoważniającą niektóre państwa członkowskie do zmiany swoich rocznych programów monitorowania BSE (Dz. Urz. UE L 161 z 21.06.2011, str. 29).”;

2) ust. 4.6 otrzymuje brzmienie: „4.6. Monitorowanie bydła

nr  999/2001 w  załączniku VII rozdział A ust.  2.1, który szacunkowo wyniesie 105  000 zł, co stanowi równowartość 26 455,03 euro. W  okresie przygotowania kalkulacji w  2010  r. koszt jednego badania wynosił około 20 zł, co stanowiło równowartość 5,04 euro. Są to szacunkowe koszty, które zostaną dostosowane do wielkości wydatków przewidzianych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt w ustawie budżetowej na 2011 r.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 159, poz. 947 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 159, poz. 954 z 20112011-08-01

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 159, poz. 953 z 20112011-08-01

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie Komisji działających przy Prezesie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

 • Dziennik Ustaw Nr 159, poz. 952 z 20112011-08-01

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 159, poz. 951 z 20112011-08-01

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec rzeczników patentowych i aplikantów

 • Dziennik Ustaw Nr 159, poz. 950 z 20112011-08-01

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 159, poz. 949 z 20112011-08-01

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 159, poz. 948 z 20112011-08-01

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 159, poz. 946 z 20112011-08-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur wojskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 159, poz. 945 z 20112011-08-01

  Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o drogach publicznych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-18 poz. 629

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia na 2009 r. programów zwalczania i kontroli gruźlicy bydła i enzootycznej białaczki bydła oraz zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła i wścieklizny, a także programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-09 poz. 838

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt

 • Legislacja UE z 2010-12-04 nr 318 poz. 47

  Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2007/453/WE w odniesieniu do statusu BSE Indii, Peru, Panamy i Korei Południowej (notyfikowana (...)

 • Legislacja UE z 2009-11-12 nr 295 poz. 11

  Decyzja Komisji z dnia 11 listopada 2009 r. zmieniająca załącznik do decyzji 2007/453/WE w odniesieniu do statusu BSE Chile, Kolumbii i Japonii (...)

 • Dziennik Ustaw z 2006-05-16 poz. 572

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia programów zwalczania gruźlicy bydła, brucelozy bydła, gąbczastej encefalopatii bydła oraz wścieklizny


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.