Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 958 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-08-03
Data wydania:2011-07-19
Data wejscia w życie:2011-10-01
Data obowiązywania:2011-10-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 958 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 160                — 9371 —                Poz. 958


958

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach Na podstawie art.  162 ustawy z  dnia 27 lipca 2005  r. — Prawo o  szkolnictwie wyższym (Dz.  U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §  1.  Postanowienia regulaminu studiów w  uczelniach określają:


1) czas trwania oraz organizację roku akademickiego, w tym terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć;

2) termin i  sposób podawania do wiadomości studentów planów studiów i programów kształcenia;

3) warunki i  tryb odbywania zajęć dydaktycznych, w  tym uzyskiwania zaliczeń i  składania egzaminów (w roku lub semestrze) oraz sposób i tryb odbywania i zaliczania studenckich praktyk zawodowych;

4) stosowane skale ocen;

5) stosowane metody wyrażania osiągnięć studenta zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) oraz przenoszenie i uznawanie zajęć zaliczonych przez studenta;

6) sposób informowania studentów o  uzyskanych wynikach egzaminów i zaliczeń;

7) warunki odbywania studiów według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia;

8) tryb i  warunki realizacji kształcenia w  ramach indywidualnych studiów międzyobszarowych;

9) zakres i  warunki prowadzenia w  języku obcym zajęć dydaktycznych, sprawdzianów wiedzy lub umiejętności i  egzaminów dyplomowych oraz przygotowywania w języku obcym prac dyplomowych;

1)

10) warunki skreślania studenta z  listy studentów, w  tym sposób stwierdzania niepodjęcia studiów, sposób i tryb stwierdzania braku postępów w nauce oraz formę składania rezygnacji ze studiów;

11) warunki przyznawania studentom urlopów od zajęć oraz usprawiedliwiania krótkotrwałej nieobecności na zajęciach, w tym czas trwania urlopu krótkoterminowego i długoterminowego;

12) warunki zmiany kierunku lub formy studiów;

13) warunki przeprowadzania egzaminu komisyjnego, w  tym skład komisji przeprowadzającej egzamin komisyjny oraz formy tego egzaminu, z uwzględnieniem udziału w  egzaminie obserwatora wskazanego przez studenta;

14) sposób i tryb udzielania warunkowego zezwolenia na podjęcie studiów w następnym roku lub semestrze;

15) warunki wznawiania studiów;

16) warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego i składania tego egzaminu oraz sposób obliczania ostatecznego wyniku studiów;

17) tryb przeprowadzania, na wniosek studenta lub promotora, otwartego egzaminu dyplomowego;

18) warunki ukończenia studiów. §  2.  Regulamin studiów określa sposób dostosowania organizacji i właściwej realizacji procesu dydaktycznego do szczególnych potrzeb studentów będących osobami niepełnosprawnymi, w tym dostosowania warunków odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności. §  3.  Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 października 2011 r.3) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

3)

Minister Nauki i  Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego (Dz.  U. Nr 63, poz. 324).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2006  r. Nr  46, poz.  328, Nr  104, poz.  708 i  711, Nr  144, poz.  1043 i  Nr  227, poz.  1658, z  2007  r. Nr  80, poz.  542, Nr  120, poz.  818, Nr  176, poz.  1238 i  1240 i  Nr  180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr  157, poz.  1241, Nr  161, poz.  1278 i  Nr  202, poz.  1553, z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i  Nr  127, poz.  857 oraz z  2011  r. Nr  45, poz.  235, Nr  84, poz. 455 i Nr 112, poz. 654.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego z  dnia 8  czerwca 2006  r. w  sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach niespełniających wymagań określonych w  art.  56 ust. 2 lub w art. 58 ust. 4 ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 120, poz. 832), które utraciło moc na podstawie art.  37 pkt  1 ustawy z  dnia 18 marca 2011  r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455 i Nr 112, poz. 654).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 958 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 965 z 20112011-08-03

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lipca 2011 r. sygn. akt K 23/08

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 964 z 20112011-08-03

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lipca 2011 r. sygn. akt K 11/10

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 963 z 20112011-08-03

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lipca 2011 r. sygn. akt P 9/09

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 962 z 20112011-08-03

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez nadawcę ewidencji czasu nadawania audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich i audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych oraz czasu jej przechowywania

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 961 z 20112011-08-03

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 960 z 20112011-08-03

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie zbieranych danych rynkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 959 z 20112011-08-03

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez żołnierzy czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 957 z 20112011-08-03

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 956 z 20112011-08-03

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 955 z 20112011-08-03

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013

zamów dokument

Porady prawne

 • Rezygnacja z regulaminu pracy i wynagradzania

  Spółka z o. o. zatrudniała ponad 50 pracowników od 2003 r. Sukcesywnie liczba pracowników się zmniejsza. Od pół roku jest już tylko zatrudnionych 4 pracowników. (...)

 • Dzierżawa stacji paliw

  Jakie dokumenty (legalizacje, odbiór techniczny, ochrona środowiska) należy skompletować przy przejmowaniu w dzierżawę stacji paliw od poprzedniego dzierżawcy? Czy (...)

 • Zmiana regulaminu wynagradzania

  Czy w sytuacji nieuchwalenia ze związkiem zawodowym nowego regulaminu wynagradzania i sporządzeniu protokołu rozbieżności - pracodawca ma prawo dokonać wypowiedzenia (...)

 • Umowa powierzania przetwarzania danych osobowych

  Jakie dane/formę powinna zawierać umowa powierzania przetwarzania danych osobowych podpisywana, np. w ramach umowy na usługi hostingowe?

 • Lojalka w zamian za pokrycie kosztów szkolenia

  W umowie lojalnościowej określa się czas, jaki pracownik zobowiązuje się przepracować w firmie. Czy czas ten liczy się od momentu podpisania umowy, czy od momentu zakończenia (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-09-27 poz. 1075

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 września 2012 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-26 poz. 1298

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-21 poz. 1363

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2011 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

 • Dziennik Ustaw z 2013-10-01 poz. 1161

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

 • Dziennik Ustaw z 2013-02-07 poz. 181

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.