Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 959 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez żołnierzy czynnej służby wojskowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-08-03
Data wydania:2011-07-22
Data wejscia w życie:2012-01-01
Data obowiązywania:2012-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 959 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 160                — 9372 —                Poz. 959


959

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez żołnierzy czynnej służby wojskowej Na podstawie art. 63a ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967  r. o  powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.  U. z  2004  r. Nr  241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z  dnia 14 czerwca 2004  r. w  sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez żołnierzy czynnej służby wojskowej (Dz.  U. Nr  148, poz.  1555) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Uprawnionymi do nadawania, potwierdzania, podwyższania i stwierdzania utraty klas kwalifikacyjnych są:

1) na trzecią klasę kwalifikacyjną — dowódca jednostki wojskowej zajmujący stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego co najmniej podpułkownika;

1)

2) na drugą klasę kwalifikacyjną — dowódca jednostki wojskowej zajmujący stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego co najmniej pułkownika;

3) na pierwszą klasę kwalifikacyjną — dowódca jednostki wojskowej zajmujący stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego co najmniej generała brygady;

4) na mistrzowską klasę kwalifikacyjną — szef (dyrektor) komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, dowódca rodzaju Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Dowódca Garnizonu Warszawa, Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Szef Służby Wywiadu Wojskowego.”;

2) § 19 otrzymuje brzmienie: „§

19. W jednostkach, w których przeprowadzenie sesji egzaminacyjnych dwukrotnie w  ciągu roku jest niecelowe lub niemożliwe, osoby funkcyjne, o których mowa w § 8 ust. 1, na wniosek dowódców (szefów) tych jednostek i  organów, zezwalają na organizowanie sesji egzaminacyjnych raz w roku.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 stycznia 2012 r. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2004  r. Nr  277, poz.  2742, z  2005  r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz.  1600, z  2007  r. Nr  107, poz.  732 i  Nr  176, poz.  1242, z  2008  r. Nr  171, poz.  1056, Nr  180, poz.  1109, Nr  206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz.  1474 i  Nr  219, poz.  1706, z  2010  r. Nr  107, poz.  679, Nr  113, poz.  745, Nr  127, poz.  857, Nr  182, poz.  1228, Nr 217, poz. 1427 i Nr 240, poz. 1601 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114 i Nr 112, poz. 654.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 959 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 965 z 20112011-08-03

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lipca 2011 r. sygn. akt K 23/08

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 964 z 20112011-08-03

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lipca 2011 r. sygn. akt K 11/10

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 963 z 20112011-08-03

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lipca 2011 r. sygn. akt P 9/09

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 962 z 20112011-08-03

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez nadawcę ewidencji czasu nadawania audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich i audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych oraz czasu jej przechowywania

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 961 z 20112011-08-03

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 960 z 20112011-08-03

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie zbieranych danych rynkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 958 z 20112011-08-03

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 957 z 20112011-08-03

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 956 z 20112011-08-03

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 955 z 20112011-08-03

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-25 poz. 1368

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2013 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2014 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-23 poz. 732

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów i szeregowych zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-17 poz. 1466

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2012 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-18 poz. 548

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-20 poz. 255

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2002 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.