Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 963 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lipca 2011 r. sygn. akt P 9/09

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-08-03
Data wydania:2011-07-19
Data wejscia w życie:2011-08-03
Data obowiązywania:2011-08-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 963 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 160                — 9389 —                Poz. 963


963

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 19 lipca 2011 r. sygn. akt P 9/09 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Adam Jamróz — przewodniczący, Zbigniew Cieślak, Stanisław Rymar — sprawozdawca, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz,


protokolant: Krzysztof Zalecki,

or ze ka : I

1. Art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, Nr  85, poz.  459 i  Nr  112, poz.  654) je st nie zg o d n y z art. 217 oraz art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 lutego 2000 r. w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i  telewizyjnych (Dz. U. Nr  12, poz.  153 i  Nr  90, poz.  1007, z  2002  r. Nr  58, poz.  541 oraz z 2007 r. Nr 124, poz. 870) je st nie zgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji. II Art. 40 ust. 2 ustawy powołanej w części I w punkcie 1 oraz rozporządzenie powołane w części I w punkcie 2 tracą moc obowiązującą z upływem 12 (dwunastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto posta na wia : na podstawie art.  39 ust.  1 pkt  1 ustawy z  dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr  102, poz.  643, z  2000  r. Nr  48, poz.  552 i  Nr  53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z  2010  r. Nr  182, poz.  1228 i  Nr  197, poz.  1307 oraz z  2011  r. Nr  112, poz.  654) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na zbędność wydania wyroku. Adam Jamróz Zbigniew Cieślak Stanisław Rymar Piotr Tuleja Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu, Krajowej Rady Radiofonii i  Telewizji oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 19 lipca 2011 r., pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w  Warszawie:

1) czy art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o  radiofonii i  telewizji (Dz. U. z  2004  r. Nr  253, poz. 2531, ze zm.) w zakresie, w jakim upoważnia Krajową Radę Radiofonii i  Telewizji, działającą w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, do ustalenia, w drodze rozporządzenia, wysokości opłaty za udzielenie koncesji, o  której mowa w  art.  40 ust.  1 powołanej ustawy, jest zgodny z  art.  92 ust.  1 w  związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

2) czy rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 lutego 2000 r. w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i  telewizyjnych (Dz. U. Nr  12, poz. 153, ze zm.) jest zgodne z art. 217 w związku z art. 2 Konstytucji,

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 963 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 965 z 20112011-08-03

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lipca 2011 r. sygn. akt K 23/08

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 964 z 20112011-08-03

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lipca 2011 r. sygn. akt K 11/10

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 962 z 20112011-08-03

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez nadawcę ewidencji czasu nadawania audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich i audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych oraz czasu jej przechowywania

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 961 z 20112011-08-03

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 960 z 20112011-08-03

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie zbieranych danych rynkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 959 z 20112011-08-03

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez żołnierzy czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 958 z 20112011-08-03

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 957 z 20112011-08-03

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 956 z 20112011-08-03

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 955 z 20112011-08-03

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013

zamów dokument

Porady prawne

 • Dokumenty potrzebne do zameldowania

  Proszę o podanie które orzeczenie trybunału konstytucyjnego zlikwidowało obowiązek przedstawienia potwierdzenia uprawnienia do przebywania w lokalu, w którym zamierzamy (...)

 • Przywrócenie własnościowego prawa do lokalu

  Czy w świetle wyroku TK z 9 listopada 2005 roku można odzyskać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (...)

 • Wymagania dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego

  Czy żeby wnuk (uczy się w szkole podstawowej) mógł odziedziczyć gospodarstwo po zmarłych dziadkach musi spełniać jakieś specjalne wymogi?

 • Skarga do Trybunału Konstytucyjnego

  Czy każdy może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym? Czy pytanie musi dotyczyć konkretnej sprawy w Sądzie, czy nie? Jeśli odpowiedź brzmi (...)

 • Odszkodowanie od komornika a kasacja

  Na postanowienie sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (w postępowaniu egzekucyjnym) złożyłem zażalenie. Sąd oddalił zażalenie. Wcześniej składana była (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.