Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 174, poz. 1039 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-08-23
Data wydania:2011-07-15
Data wejscia w życie:2012-01-01
Data obowiązywania:2012-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 174, poz. 1039 z 2011


Strona 1 z 29

Dziennik Ustaw Nr 174                — 10193 —                Poz. 1039


1039

USTA WA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej1),

2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

1. Ustawa określa zasady:

1) wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej;


2) uzyskiwania prawa wykonywania pielęgniarki i położnej; zawodów (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.3)) oraz obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE w  rozumieniu przepisów ustawy z  dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.4));

4) podmiocie leczniczym — należy przez to rozumieć podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 i Nr 149, poz. 887). Rozdział 2 Zasady wykonywania zawodów Art. 4.

1. Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na:

1) rozpoznawaniu warunków i  potrzeb zdrowotnych pacjenta;

2) rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta;

3) planowaniu i  sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem;

4) samodzielnym udzielaniu w  określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i  rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych;

5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;

6) orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;

7) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

2. Za wykonywanie zawodu pielęgniarki uważa się również:

1) nauczanie zawodu pielęgniarki lub położnej oraz wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego pielęgniarek lub położnych;

2) prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie pielęgniarstwa;

3) kierowanie i  zarządzanie zespołami pielęgniarek lub położnych;

3)

3) kształcenia zawodowego pielęgniarki i położnej;

4) kształcenia podyplomowego pielęgniarki i  położnej.

2. Zasady odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych określa ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038). Art. 

2. Zawody pielęgniarki i  położnej są samodzielnymi zawodami medycznymi. Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) prawie wykonywania zawodu — należy przez to rozumieć odpowiednio prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub prawo wykonywania zawodu położnej;

2) państwie członkowskim Unii Europejskiej — należy przez to rozumieć również państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o  Wolnym Handlu (EFTA) — stronę umowy o  Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederację Szwajcarską;

3) obywatelach państw członkowskich Unii Europejskiej — należy przez to rozumieć obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o  Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i  członków ich rodzin

1)

Niniejsza ustawa dokonuje w  zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L  255 z  30.09.2005, str. 22, z późn. zm.).

2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę z dnia 15 kwietnia 2011  r. o  działalności leczniczej oraz ustawę z  dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2007  r. Nr  120, poz.  818, z  2008  r. Nr  216, poz.  1367, z 2010 r. Nr 81, poz. 531 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 532.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2007  r. Nr  120, poz.  818 i  Nr  165, poz.  1170, z  2008  r. Nr  70, poz.  416, Nr  180, poz.  1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 95, poz. 790, z 2010 r. Nr 81, poz. 531, Nr 96, poz. 620 i Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 131, poz. 764.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 174, poz. 1039 z 2011 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

 • Przerwa w wykonywaniu zawodu pielęgniarki

  Po pięciu latach wygasa prawo wykonywania zawodu pielęgniarki. Ja mam przerwę sześcioletnią. Zgubiłam prawo wykonywania zawodu, a Izby Pielęgniarskie odmówiły wydania (...)

 • Obowiązki zawodowe pielęgniarki

  Ok. 16 lat pracowałam jako pielęgniarka. Od ok 4 lat nie wykonuję zawodu. Od tego roku obowiązuje nowe prawo wykonywania zawodu - chcąc je otrzymać polecono mi uregulować (...)

 • Ustawa kominowa

  W jaki sposób funkcjonuje ustawa kominowa?

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • Przepisy regulujące umowę sprzedaży

  Jakie regulacje obowiązują w sytuacji, gdy firma sprzedająca nie dysponuje Ogólnymi Warunkami Sprzedaży? Czy jest to Kodeks Cywilny?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-08-20 poz. 940

  Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-21 poz. 969

  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodzie lekarza.

 • Monitor Polski 2003 nr 6 poz. 92

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2002 r.

 • Monitor Polski 2011 nr 8 poz. 78

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw cez wypłat nagród z zysku w 2010 r.

 • Monitor Polski 2010 nr 4 poz. 37

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2009 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.