Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1043 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-08-25
Data wydania:2011-08-10
Data wejscia w życie:2011-09-09
Data obowiązywania:2011-09-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1043 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 175                — 10232 —                Poz. 1043


1043

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 10 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego Na podstawie art. 13 ust. 4 i art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:


1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust.  2 pkt  2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2008  r. Nr  67, poz.  411, Nr  70, poz.  416, Nr  180, poz.  1112, Nr  227, poz.  1505, Nr  228, poz.  1507 i  Nr  237, poz.  1654 i  1656, z  2009  r. Nr  69, poz.  595, Nr  79, poz.  667 i  Nr  97, poz.  800 oraz z  2011  r. Nr 106, poz. 622 i Nr 149, poz. 887.

§

1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z  tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz.  U. Nr  98, poz. 652, z 2008 r. Nr 91, poz. 570 oraz z 2009 r. Nr 87, poz. 727) § 1 otrzymuje brzmienie: „§

1. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej wynosi 550 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1043 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1049 z 20112011-08-25

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1048 z 20112011-08-25

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie kryteriów zaliczania odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1047 z 20112011-08-25

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1046 z 20112011-08-25

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1045 z 20112011-08-25

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu przetwarzania oraz przekazywania danych osobowych zgromadzonych w zbiorach Krajowego Rejestru Karnego do celów statystycznych oraz badań naukowych

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1044 z 20112011-08-25

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć wykonywanie czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1042 z 20112011-08-25

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1041 z 20112011-08-25

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie wykorzystania w 2011 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-12 poz. 804

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-26 poz. 524

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-09 poz. 727

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-06 poz. 244

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-20 poz. 1223

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.