Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1065 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-08-30
Data wydania:2011-08-08
Data wejscia w życie:2011-10-01
Data obowiązywania:2011-10-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1065 z 2011


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 179                — 10427 —                Poz. 1065


1065

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003  r. o  stopniach naukowych i  tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:


1)

§ 

1. Ustala się wykaz obszarów wiedzy, dziedzin nauki i  sztuki oraz dyscyplin naukowych i  artystycznych, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 października 2011 r.3) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

3)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust.  2 pkt  2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone uchwałą Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 24 października 2005  r. w  sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M. P. Nr 79, poz. 1120, z 2008 r. Nr 97, poz. 843, z 2010 r. Nr 46, poz. 636 oraz z 2011 r. Nr 14, poz. 149).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. (poz. 1065)

WYKAZ OBSZARÓW WIEDZY, DZIEDZIN NAUKI I SZTUKI ORAZ DYSCYPLIN NAUKOWYCH I ARTYSTYCZNYCH LP. 1 1 OBSZARY WIEDZY 2 obszar nauk humanistycznych DZIEDZINY NAUKI/ DZIEDZINY SZTUKI 3 dziedzina nauk humanistycznych DYSCYPLINY NAUKOWE/DYSCYPLINY ARTYSTYCZNE 4

1) archeologia

2) bibliologia i informatologia

3) etnologia

4) filozofia

5) historia

6) historia sztuki

7) językoznawstwo

8) kulturoznawstwo

9) literaturoznawstwo

10) nauki o rodzinie

11) nauki o sztuce

12) nauki o zarządzaniu

13) religioznawstwo

2

obszar nauk społecznych

dziedzina nauk teologicznych dziedzina nauk społecznych

1) nauki o bezpieczeństwie

2) nauki o obronności

3) nauki o mediach

4) nauki o polityce

5) nauki o polityce publicznej

6) nauki o poznaniu i komunikacji społecznej

7) pedagogika

8) psychologia

9) socjologia dziedzina nauk

1) ekonomia ekonomicznych

2) finanse

3) nauki o zarządzaniu

4) towaroznawstwo dziedzina nauk prawnych

1) nauki o administracji

2) prawo

3) prawo kanoniczne

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1065 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1070 z 20112011-08-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1069 z 20112011-08-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum Nauki

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1068 z 20112011-08-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania oraz zasad i trybu rozliczania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji uczelni publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1067 z 20112011-08-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1066 z 20112011-08-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1064 z 20112011-08-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów dotyczących dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych oraz zakresu okresowych informacji o udzielonych dopłatach

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1063 z 20112011-08-30

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

zamów dokument

Porady prawne

 • Podatek od stypendium

  Mój syn za dobre wyniki w nauce w roku akademickim 2004-2005 otrzymywał od października 2005 r. stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie. Wypłata w wysokości 2000 (...)

 • Obraz z USA

  Chciałbym przewieść samolotem z USA do Polski XIX-wieczny obraz polskiego malarza. Czy będę musiał płacić cło lub inne podatki? Jeszcze nie wiem czy obraz zatrzymam (...)

 • Dzieła sztuki-wysokość podatku VAT

  Czy właściciel galerii sztuki, uiszczający VAT od marży, powinien naliczać podatek wg stawki 7% czy 22% od marży?

 • Urlop nauczyciela w celu dalszego kształcenia się

  Jestem nauczycielem, czy mogę otrzymać urlop w celu dalszego kształcenia się?

 • Staż pracy a urlop bezpłatny

  Zatrudniliśmy nauczyciela, który w świadectwie pracy z poprzedniej szkoły ma wpisany okres zatrudnienia 2 lata w tym 1 rok urlopu bezpłatny. Jako podstawę udzielenia (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2008 nr 97 poz. 843

  Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

 • Monitor Polski 2010 nr 46 poz. 636

  Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

 • Monitor Polski 2011 nr 14 poz. 149

  Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

 • Monitor Polski 2003 nr 13 poz. 197

  Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, w zakresie których mogą być przeprowadzane przewody kwalifikacyjne I i II stopnia.

 • Monitor Polski 2000 nr 24 poz. 513

  Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie uzupełnienia wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych wraz z określeniem stopnia nadawanych kwalifikacji.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.