Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1093 z 2011 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-06
Data wydania:2011-07-28
Data wejscia w życie:2011-09-23
Data obowiązywania:2011-09-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1093 z 2011 - Strona 2


Strona 2 z 3

Dziennik Ustaw Nr 185                — 10626 —                Poz. 1093


3. Kwota równa podwójnej wysokości stypendium krajowego, o której mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, nie może przewyższyć kosztów kształcenia słuchacza w Szkole.

4. Koszty kształcenia słuchacza nie podlegają zwrotowi w przypadku:


1) skreślenia słuchacza z  listy słuchaczy z  powodu nieobecności słuchacza na zajęciach wynikającej ze stanu zdrowia słuchacza albo z  konieczności sprawowania przez słuchacza osobistej opieki nad dzieckiem do lat dwóch, albo z konieczności sprawowania przez słuchacza samotnie wychowującego dziecko opieki nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o  niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo

2) niepodjęcia pracy lub rezygnacji z  pracy w  urzędach administracji przez absolwenta, z  powodu jego stanu zdrowia albo konieczności sprawowania przez absolwenta osobistej opieki nad dzieckiem do lat dwóch, albo konieczności sprawowania przez absolwenta samotnie wychowującego dziecko opieki nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o  niepełnosprawności albo orzeczenie o  stopniu niepełnosprawności, albo

3) niepodjęcia pracy lub rezygnacji z  pracy przez absolwenta w  urzędach administracji za zgodą Prezesa Rady Ministrów. Art. 7b. 1. Zwrot stypendium krajowego albo kosztów kształcenia następuje na podstawie decyzji dyrektora Szkoły. W decyzji dyrektor określa wysokość i  termin zwrotu nie krótszy niż 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

2. Środki z tytułu zwrotu stypendium krajowego albo zwrotu kosztów kształcenia, o których mowa w ust. 1, stanowią przychód Szkoły.

3. W  szczególnych przypadkach, uzasadnionych względami ekonomicznymi lub społecznymi, dyrektor Szkoły może umorzyć w całości lub w części słuchaczowi albo absolwentowi Szkoły należność z tytułu zwrotu stypendium krajowego albo kosztów kształcenia.

4. Od decyzji dyrektora Szkoły, o których mowa w ust. 1 i 3, służy odwołanie do Prezesa Rady Ministrów.

5. W  sprawach egzekucji należności, o  których mowa w  ust.  1, stosuje się przepisy ustawy z  dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.2)).”;

5) uchyla się art. 8;

6) po art. 8 dodaje się art. 8a—8f w brzmieniu: „Art. 8a. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość stypendium krajowego słuchacza,

2) sposób obliczania stypendium krajowego w  przypadku nieobecności słuchacza na zajęciach w Szkole,

3) szczegółowy sposób obliczania i dokumentowania kosztów utrzymania za granicą, o  których mowa w  art. 6a ust. 1 pkt 3,

4) sposób obliczania kosztów kształcenia słuchacza,

5) sposób i  tryb wypłacania stypendium krajowego oraz stypendium zagranicznego — kierując się potrzebą zapewnienia możliwie szerokiego dostępu do kształcenia w Szkole, a także efektywnością i racjonalnością świadczeń przyznawanych słuchaczom Szkoły oraz uwzględniając, aby środki na pokrycie kosztów utrzymania za granicą pokrywały koszty noclegu, przejazdów, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i  leczenia szpitalnego podczas pobytu za granicą, opłat wizowych, oraz uzasadnionych kosztów związanych z  realizacją programu określonego przez Szkołę dla stażu administracyjnego lub innych zajęć wynikających z toku kształcenia. Art. 8b. 1. Pracownikowi Szkoły przysługuje miesięczne wynagrodzenie zasadnicze za pracę stosownie do zajmowanego stanowiska i  posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz dodatek funkcyjny z  tytułu zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji.

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz.  935, Nr  157, poz.  1119 i  Nr  187, poz.  1381, z  2007  r. Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 794, Nr 176, poz. 1243 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 209, poz. 1318, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr  39, poz.  308, Nr  131, poz.  1075, Nr  157, poz.  1241 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 28, poz. 143, Nr 40, poz. 229, Nr 75, poz. 474, Nr 122, poz. 826, Nr 152, poz. 1018 i Nr 229, poz. 1497 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1093 z 2011 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1098 z 20112011-09-06

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1097 z 20112011-09-06

  Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

 • Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1096 z 20112011-09-06

  Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o nadaniu nowej nazwy Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 • Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1095 z 20112011-09-06

  Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy — Prawo bankowe oraz ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1094 z 20112011-09-06

  Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

 • Dziennik Ustaw Nr 185, poz. 1092 z 20112011-09-06

  Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-14 poz. 1390

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej

 • Dziennik Ustaw z 1996-07-04 poz. 463

  Ustawa z dnia 4 lipca 1996 r. o zmianie nazw niektórych wyższych szkół inżynierskich.

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-10 poz. 1091

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie przekształceń w Wyższej Szkole Zawodowej Administracji Publicznej w Sulechowie.

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-08 poz. 108

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-18 poz. 1331

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów przedkładania oraz zakresu planów finansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie realizacji misji publicznej opracowywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.