Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1105 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań egzaminu adwokackiego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-06
Data wydania:2011-08-24
Data wejscia w życie:2011-09-06
Data obowiązywania:2011-09-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1105 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 186                — 10664 —                Poz. 1105


1105

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego Na podstawie art. 78h ust. 14 ustawy z dnia 26 maja 1982  r. — Prawo o  adwokaturze (Dz.  U. z  2009  r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 


1. W  rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego (Dz. U. Nr 164, poz. 1315) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Naczelna Rada Adwokacka zgłasza kandydatów na członków komisji odwoławczej w  terminie 45 dni przed upływem kadencji  dotychczasowej komisji odwoławczej. W  przypadku, o  którym mowa w  art. 78h

1)

ust. 2a ustawy z  dnia 26 maja 1982  r. — Prawo o  adwokaturze, termin ten wynosi 14 dni od dnia wystąpienia przez Ministra Sprawiedliwości do Naczelnej Rady Adwokackiej o wskazanie kandydatów.

2. Kandydatów na członków komisji odwoławczej Naczelna Rada Adwokacka zgłasza na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Minister Sprawiedliwości powołuje komisję odwoławczą niezwłocznie po upływie kadencji dotychczasowej komisji odwoławczej, a  w  przypadku, o  którym mowa w  art. 78h ust. 2a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo o adwokaturze, niezwłocznie po wskazaniu kandydatów na członków komisji odwoławczej przez Naczelną Radę Adwokacką.”. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2009  r. Nr  166, poz.  1317, Nr  210, poz. 1628 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 7, poz. 45, Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1105 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1108 z 20112011-09-06

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 1 września 2011 r. w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1107 z 20112011-09-06

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1106 z 20112011-09-06

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1104 z 20112011-09-06

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1103 z 20112011-09-06

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania Krzyża Zesłańców Sybiru

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1102 z 20112011-09-06

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1101 z 20112011-09-06

  Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1100 z 20112011-09-06

  Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Ordynacja podatkowa

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1099 z 20112011-09-06

  Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin

zamów dokument

Porady prawne

 • Skład komisji egzaminacyjnej

  Organ prowadzący zarządzeniem powołał w skład komisji egzaminacyjnej na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego m.in. dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły poinformował, (...)

 • Wymagania dla kandydatów do spółek Skarbu Państwa

  Czy kandydaci na członków rad nadzorczych i członków zarządu spółek Skarbu Państwa muszą legitymować się ukończonymi kursami dotyczących tych stanowisk?

 • Matura a wynagradzanie nauczycieli

  Drugi dzień pisemnego egzaminu dojrzałości był dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. Jak ma rozliczyć godziny nadliczbowe nauczyciel, który uczestniczył w pracy komisji (...)

 • Zwolnienie nauczyciela stażysty

  Witam Jestem nauczycielem stażystą zatrudnionym na umowę o pracę na czas oznaczony do 31.08.2010 (1/2 etatu). Dnia 31.05.2010 kończy się mój okres stażu i będę (...)

 • Pijany pracownik w pracy

  Jakie może podjąć czynności dyrektor szkoły, jeżeli nauczyciel jest w stanie po spożyciu alkoholu w miejscu pracy?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-20 poz. 702

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-19 poz. 1434

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-11 poz. 791

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-08 poz. 1120

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-18 poz. 1572

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.