Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1143 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia, ściąganych w postępowaniu mandatowym, oraz organów właściwych w sprawach rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-14
Data wydania:2011-08-16
Data wejscia w życie:2011-09-29
Data obowiązywania:2011-09-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1143 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 193                — 11114 —                Poz. 1143


1143

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia, ściąganych w postępowaniu mandatowym, oraz organów właściwych w sprawach rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 28 lutego 1992 r. o  zmianie niektórych przepisów prawa karnego, prawa o  wykroczeniach i  o  postępowaniu w  sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 24, poz. 101) zarządza się, co następuje: § 


1. W  rozporządzeniu Rady Ministrów z  dnia 9  grudnia 1994  r. w  sprawie sposobu dokumentacji i  ewidencji grzywien za wykroczenia, ściąganych w postępowaniu mandatowym, oraz organów właściwych w sprawach rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych (Dz. U. Nr 131, poz. 663) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Organem właściwym w  sprawach rozprowadzania i  rozliczania bloczków mandatowych, przydziału i rozliczania serii oraz numerów mandatów generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego jest właściwy terytorialnie wojewoda.

2. Organ upoważniony do nakładania grzywien w  drodze mandatu karnego, zwany dalej „organem upoważnionym”, z zastrzeżeniem ust.  3, zaopatruje się nieodpłatnie we właściwym urzędzie wojewódzkim w:

1) wykonane na zlecenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych bloczki mandatowe,

2) przydzielone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych serie i numery mandatów generowanych przez system teleinformatyczny.

3. Straż gminna (miejska) zaopatruje się w  bloczki mandatowe odpłatnie, według aktualnych cen stanowiących koszty wydrukowania tych bloczków.”;

2) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: „§ 1a. 1. Organ upoważniony stosujący mandaty generowane przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego składa do właściwego urzędu wojewódzkiego zapotrzebowanie na przydział serii i numerów mandatów nakładanych w ten sposób. Zapotrzebowanie organ upoważniony składa w dwóch egzemplarzach.

2. Na każdym egzemplarzu zapotrzebowania umieszcza się klauzulę stwierdzającą numerację początkową i  końcową przydzielonych serii i numerów mandatów, czytelne podpisy osoby wydającej i  pobierającej serie i  numery mandatów oraz miejscowość, datę i pieczęć właściwego urzędu wojewódzkiego.

3. Jeden egzemplarz zapotrzebowania pozostawia się w  urzędzie wojewódzkim jako dowód rozdysponowania serii oraz numerów mandatów, a  drugi otrzymuje organ upoważniony jako dowód ich przydziału.

4. Mandaty wygenerowane przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego są drukami ścisłego zarachowania i  podlegają wpisowi do księgi druków ścisłego zarachowania.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Wpływy i należności z tytułu grzywien nałożonych w  drodze mandatu karnego ewidencjonują, zgodnie z  przepisami o  zasadach prowadzenia rachunkowości: urzędy wojewódzkie, urzędy gmin oraz Główny Inspektorat Transportu Drogowego w  zakresie grzywien nakładanych przez pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.”;

4) w § 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do przydzielonych i wykorzystanych serii i numerów mandatów generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.”;

5) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu: „§ 5a. Przepis §  5 stosuje się odpowiednio do mandatów generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.”. § 

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1143 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1146 z 20112011-09-14

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1145 z 20112011-09-14

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2011 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1144 z 20112011-09-14

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat, prowadzonych przez komitety wyborcze

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-03 poz. 1215

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym.

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-18 poz. 1423

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-08 poz. 521

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie nadania pracownikom Głównego Urzędu Miar oraz okręgowych i obwodowych urzędów probierczych uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-18 poz. 1422

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom Głównego Inspektoratu Kolejnictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

 • Komunikat UE z 2007-07-28 nr 176 poz. 7

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominującej wydana na 415. posiedzeniu w dniu 11 września 2006 r. dotycząca (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.