Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1154 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację rzecznikowską

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-19
Data wydania:2011-09-13
Data wejscia w życie:2011-10-04
Data obowiązywania:2011-10-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1154 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 195                — 11184 —                Poz. 1154


1154

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację rzecznikowską Na podstawie art. 28a ust. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 925) zarządza się, co następuje: §


1. Wysokość opłaty rocznej za aplikację rzecznikowską jest równa trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia w  gospodarce narodowej w  poprzednim roku kalendarzowym ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art.  20 pkt  1 lit. a  ustawy z  dnia 17 grudnia 1998  r.

1)

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z  2009  r. Nr  153, poz.  1227, z  późn. zm.1)). §

2. Opłata, o której mowa w § 1, dotyczy pełnego roku szkoleniowego. §

3. Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2010  r. Nr  40, poz.  224, Nr  134, poz.  903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1001 i Nr 187, poz. 1112.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1154 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1160 z 20112011-09-19

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2011 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1159 z 20112011-09-19

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2011 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1158 z 20112011-09-19

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1157 z 20112011-09-19

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2011 r. w sprawie stypendiów i kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1156 z 20112011-09-19

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1155 z 20112011-09-19

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin konkursowy

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1153 z 20112011-09-19

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-18 poz. 1427

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-29 poz. 1701

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-29 poz. 1702

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-31 poz. 1649

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-24 poz. 1519

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.