Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1160 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2011 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-19
Data wydania:2011-09-09
Data wejscia w życie:2011-09-19
Data obowiązywania:2011-09-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1160 z 2011


Strona 1 z 5

Dziennik Ustaw Nr 195                — 11195 —                Poz. 1160


1160

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 9 września 2011 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej Na podstawie art. 76 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 


1. Rozporządzenie określa warunki i  tryb rejestracji oraz wzory dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i  Służby Celnej, zwanych dalej „pojazdami”, a także jednostki organizacyjne właściwe w tych sprawach. § 

2. Rejestracji na warunkach i  w  trybie określonych w  rozporządzeniu podlegają pojazdy używane przez Biuro Ochrony Rządu, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Straż Graniczną, kontrolę skarbową i Służbę Celną, zwane dalej „służbami”. § 3. Rejestracji pojazdów dokonują:

1) szef komórki organizacyjnej Biura Ochrony Rządu właściwej w  sprawach transportu — w  odniesieniu do pojazdów Biura Ochrony Rządu;

2) Komenda Główna Policji — w odniesieniu do pojazdów Komendy Głównej Policji;

3) właściwe terytorialnie komendy wojewódzkie (Komenda Stołeczna) Policji — w odniesieniu do pojazdów komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji działających na obszarze należącym do terytorialnego zasięgu działania tych komend;

1)

4) szkoły Policji — w  odniesieniu do pojazdów tych szkół;

5) właściwe jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego — w odniesieniu do pojazdów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

6) właściwe jednostki organizacyjne Agencji Wywiadu — w odniesieniu do pojazdów Agencji Wywiadu;

7) właściwa jednostka organizacyjna Centralnego Biura Antykorupcyjnego — w  odniesieniu do pojazdów Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

8) Komenda Główna Straży Granicznej — w  odniesieniu do pojazdów Straży Granicznej;

9) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej — w odniesieniu do pojazdów kontroli skarbowej;

10) Szef Służby Celnej — w odniesieniu do pojazdów Służby Celnej w Ministerstwie Finansów;

11) właściwy dyrektor izby celnej — w odniesieniu do pojazdów izb i  urzędów celnych oraz innych jednostek organizacyjnych Służby Celnej działających na obszarze należącym do terytorialnego zasięgu działania tego dyrektora. § 4. 1. W celu rejestracji pojazdu składa się odpowiednio w  organie albo jednostce organizacyjnej, o których mowa w § 3, wniosek o rejestrację pojazdu zawierający w szczególności:

1) nazwę organu lub jednostki organizacyjnej dokonującej rejestracji;

2) nazwę i adres wnioskodawcy;

3) numer identyfikacyjny VIN/nr  nadwozia (podwozia);

4) markę, typ i model pojazdu.

2. Do wniosku, o  którym mowa w  ust.  1, dołącza się tablice rejestracyjne albo tablicę rejestracyjną, jeżeli pojazd był zarejestrowany, dokumenty, o których mowa w  art.  72 ustawy z  dnia 20 czerwca 1997  r. — Prawo o  ruchu drogowym, zwanej dalej „ustawą”, oraz świadectwo zgodności WE, o  którym mowa w  rozporządzeniu Komisji (WE) nr  385/2009 z  dnia 7 maja 2009 r. zastępującym załącznik IX do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywy ramowej”) (Dz.  Urz. UE L 118 z 13.05.2009, str. 13), jeżeli jest wymagane.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie §  1 ust.  2 pkt  3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2005  r. Nr  109, poz.  925, Nr  175, poz.  1462, Nr  179, poz.  1486 i  Nr  180, poz.  1494 i  1497, z  2006  r. Nr  17, poz.  141, Nr  104, poz.  708 i  711, Nr  190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz.  845 i  Nr  176, poz.  1238, z  2008  r. Nr  37, poz.  214, Nr  100, poz.  649, Nr  163, poz.  1015, Nr  209, poz.  1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz.  1573 i  1574, z  2009  r. Nr  3, poz.  11, Nr  18, poz.  97, Nr  79, poz.  663, Nr  91, poz.  739, Nr  92, poz.  753, Nr  97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz.  1013, Nr  152, poz.  1018, Nr  182, poz.  1228, Nr  219, poz.  1443, Nr  225, poz.  1466 i  Nr  257, poz.  1726 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1160 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1159 z 20112011-09-19

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2011 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1158 z 20112011-09-19

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1157 z 20112011-09-19

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2011 r. w sprawie stypendiów i kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1156 z 20112011-09-19

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1155 z 20112011-09-19

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin konkursowy

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1154 z 20112011-09-19

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację rzecznikowską

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1153 z 20112011-09-19

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-12 poz. 1410

  Ustawa z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-31 poz. 1205

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-22 poz. 1369

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-20 poz. 80

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 stycznia 2012 r. sygn. akt K 36/09

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-22 poz. 563

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.