Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1167 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-20
Data wydania:2011-09-01
Data wejscia w życie:2011-10-01
Data obowiązywania:2011-10-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1167 z 2011


Strona 1 z 7

Dziennik Ustaw Nr 196                — 11220 —                Poz. 1167


1167

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu Na podstawie art. 167 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005  r. — Prawo o  szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa:

1) tytuły zawodowe nadawane absolwentom: a) studiów pierwszego stopnia, b) studiów drugiego stopnia, c) jednolitych studiów magisterskich;

2) warunki wydawania i niezbędne elementy: a) dyplomów ukończenia studiów, potwierdzających kwalifikacje pierwszego stopnia oraz kwalifikacje drugiego stopnia, wydawanych po uzyskaniu określonych efektów kształcenia, w  tym dyplomów wspólnych, b) świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzającego kwalifikacje podyplomowe, wydawanego po uzyskaniu określonych efektów kształcenia na studiach podyplomowych;

3) wzór suplementu do dyplomu. §

2. Absolwentom studiów pierwszego stopnia nadaje się tytuły zawodowe:

1) inżynier architekt — po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku architektura;

2) inżynier architekt krajobrazu — po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku architektura krajobrazu;

3) inżynier pożarnictwa — strażakom Państwowej Straży Pożarnej po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w  Szkole Głównej Służby Pożarniczej na studiach prowadzonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej;

1)

4) inżynier — po uzyskaniu efektów kształcenia prowadzącego do uzyskania kompetencji inżynierskich;

5) licencjat pielęgniarstwa — po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo;

6) licencjat położnictwa — po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku położnictwo;

7) licencjat — po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunkach innych niż kierunki wymienione w  pkt 1—6, prowadzonych w  ramach innych obszarów kształcenia. §

3. Absolwentom studiów drugiego stopnia nadaje się tytuły zawodowe:

1) magister — po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia lub magister inżynier — po uzyskaniu efektów kształcenia prowadzącego do uzyskania kompetencji inżynierskich oraz efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia;

2) magister inżynier architekt — po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunku architektura;

3) magister inżynier architekt krajobrazu — po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunku architektura krajobrazu;

4) magister inżynier pożarnictwa — inżynierom pożarnictwa po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w  Szkole Głównej Służby Pożarniczej;

5) magister pielęgniarstwa — po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo;

6) magister położnictwa — po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunku położnictwo;

7) magister sztuki — po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunkach w ramach obszaru sztuki;

8) magister — po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunkach innych niż kierunki wymienione w  pkt 5—7, prowadzonych w  ramach innych obszarów kształcenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2006  r. Nr  46, poz.  328, Nr  104, poz.  708 i  711, Nr  144, poz.  1043 i  Nr  227, poz.  1658, z  2007  r. Nr  80, poz.  542, Nr  120, poz.  818, Nr  176, poz.  1238 i  1240 i  Nr  180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr  157, poz.  1241, Nr  161, poz.  1278 i  Nr  202, poz.  1553, z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i  Nr  127, poz.  857 oraz z  2011  r. Nr  45, poz.  235, Nr  84, poz. 455, Nr 112, poz. 654 i Nr 174, poz. 1039.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1167 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1169 z 20112011-09-20

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1168 z 20112011-09-20

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1166 z 20112011-09-20

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, komisji dyscyplinarnej i Rzecznika Praw Absolwenta oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej, wyznaczanych przez nie recenzentów i ekspertów, rzeczników dyscyplinarnych przy komisji dyscyplinarnej oraz Rzecznika Praw Absolwenta

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1165 z 20112011-09-20

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1164 z 20112011-09-20

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków zwrotu kosztów podróży jej członkom i wyznaczonym przez nią recenzentom

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1163 z 20112011-09-20

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011 r. w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1162 z 20112011-09-20

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1161 z 20112011-09-20

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych

zamów dokument

Porady prawne

 • Nostryfikacja dyplomu

  Jaka jest procedura nostryfikacji w Polsce dyplomu? Jakie kroki należy przedsięwziąć?

 • Licencjat a wymiar urlopu

  Czy osoba, która ukończyła studia licencjackie (3-letnie) ma prawo do doliczenia sobie przy obliczaniu wymiaru urlopu do okresu zatrudnienia 8 lat za ukończone studia (...)

 • Rozwód a zmiana nazwiska w dyplomie

  W tym roku uzyskałam rozwód. Niestety w momencie ukończenia studiów nosiłam nazwisko byłego męża. Obecnie powróciłam do swojego panieńskiego nazwiska. Czy istnieje (...)

 • Okres pobierania renty rodzinnej

  Przysługuje mi renta rodzinna z tytułu sieroctwa zupełnego. W tym miesiącu kończę 25 lat, ale jestem dopiero na 4. roku studiów - czy renta przysługuje mi do ukończenia (...)

 • Ukończenie studiów i składki ZUS

  Uczeń szkoły gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej oraz student do ukończenia 26 roku życia wykonujący umowę zlecenie nie podlega ubezpieczeniom społecznym (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.