Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1226 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji o braku konfliktu interesów oraz określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Ekonomicznej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-29
Data wydania:2011-09-15
Data wejscia w życie:2011-09-29
Data obowiązywania:2011-09-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1226 z 2011


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 206                — 12180 —                Poz. 1226


1226

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji o braku konfliktu interesów oraz określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Ekonomicznej Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696) zarządza się, co następuje: §


1. Ustala się wzór deklaracji o braku konfliktu interesów, o której mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zwanej dalej „ustawą”, stanowiący załącznik do rozporządzenia. § 2. 

1. Członkom Komisji Ekonomicznej, o  której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, przysługuje wynagrodzenie za udział w  każdym posiedzeniu Komisji, w sprawach, o których mowa w art. 18 ust. 1 i 2 ustawy, w wysokości:

1) dla przewodniczącego Komisji — 3000,00 zł,

1)

2) dla zastępcy 2700,00 zł,

przewodniczącego

Komisji

3) dla sekretarza Komisji — 2700,00 zł,

4) dla członka Komisji niebędącego osobą, o  której mowa w pkt 1—3 — 2500,00 zł — z uwzględnieniem miesięcznego limitu wynagrodzenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy.

2. Osobie, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przysługuje wynagrodzenie w  wysokości określonej w  ust.  1 pkt 4, jeżeli nie wykonuje ona faktycznego zastępstwa przewodniczącego Komisji Ekonomicznej, w  związku z jego nieobecnością lub zaistnieniem innych okoliczności uniemożliwiających mu osobiste wykonywanie powierzonej funkcji. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

Minister Zdrowia: E. Kopacz

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1226 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1228 z 20112011-09-29

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 r. sygn. akt P 33/09

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1227 z 20112011-09-29

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 r. sygn. akt K 8/09

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1225 z 20112011-09-29

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1224 z 20112011-09-29

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1223 z 20112011-09-29

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1222 z 20112011-09-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2011 r. w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1221 z 20112011-09-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru zgody przewozowej

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1220 z 20112011-09-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru uprzedniej zgody przewozowej

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1219 z 20112011-09-29

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1218 z 20112011-09-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1217 z 20112011-09-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby eksploatującej urządzenie jądrowe

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1216 z 20112011-09-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1215 z 20112011-09-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1214 z 20112011-09-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

zamów dokument

Porady prawne

 • Pełnomocnictwo na zebraniu członków WM

  Jako pracownik firmy będącej Zarzadcą Wspólnoty Mieszkaniowej, otrzymałam trzy pełnomocnictwa od członków wspólnoty nie mogących przyjść na zebranie. Na zebraniu (...)

 • Unieważnienie konkursu na dyrektora szkoły

  W dniu 11 maja odbył się konkurs na dyrektora szkoły publicznej. Dwoje członków komisji zostało powiadomionych o tym konkursie 8 maja i zastąpiło w ostatniej chwili (...)

 • Zmiana władz w stowarzyszeniu

  W pewnym stowarzyszeniu zastępca przewodniczącego komisji rewizyjnej ma zamiar zrezygnować z pełnienia funkcji przed upływem kadencji oraz chce zrezygnować z członkostwa (...)

 • Wymagania dla kandydatów do spółek Skarbu Państwa

  Czy kandydaci na członków rad nadzorczych i członków zarządu spółek Skarbu Państwa muszą legitymować się ukończonymi kursami dotyczących tych stanowisk?

 • Uczestniczenie w komisji BHP a czas pracy

  Czy przedstawiciel związków zawodowych powołany przez pracodawcę na posiedzenie komisji BHP w myśl art. 237 kp na co dzień zatrudniony w systemie równoważnych norm (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-28 poz. 1797

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wynagrodzenia członków Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej oraz komisji dyscyplinarnej

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-23 poz. 1631

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz zespołu do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-09 poz. 773

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz zespołu do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-20 poz. 640

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnai 11 maja 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu egzaminacyjnego oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnej

 • Dziennik Ustaw z 2013-10-09 poz. 1197

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz zespołu do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.