Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1231 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-30
Data wydania:2011-09-27
Data wejscia w życie:2011-10-01
Data obowiązywania:2011-10-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1231 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 207                — 12197 —                Poz. 1231


1231

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 27 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej Na podstawie art. 3a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 


1. W  rozporządzeniu Ministra Finansów z  dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.  U. Nr  246, poz.  1817, z późn. zm.3)) w § 1 dodaje się pkt 84—117 w brzmieniu: „84) deklaracja dla (AKC-4/AKC-4zo);

85) podatek akcyzowy (AKC-4/A); podatku od alkoholu akcyzowego etylowego

94) podatek akcyzowy od olejów smarowych i pozostałych olejów (AKC-4/K);

95) deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla wszystkich podatników podatku od gier z  wyłączeniem podatników w  pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera (POG-5);

96) załącznik do deklaracji POG-5 dla podatku od gier przeznaczony dla podatników prowadzących kasyna gry, salony gry bingo pieniężne oraz urządzających zakłady wzajemne, loterie pieniężne, grę telebingo i loterie audioteksowe (POG-5/A);

97) załącznik do deklaracji POG-5 dla podatku od gier przeznaczony dla podatników urządzających gry liczbowe (POG-5/C);

98) załącznik do deklaracji POG-5 dla podatku od gier przeznaczony dla podatników urządzających grę bingo fantowe i loterię fantową (POG-5/D);

99) deklaracja podatkowa od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN);

100) deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA);

101) informacja o  alkoholu etylowym w  składzie podatkowym (INF-A);

102) informacja o  winie, napojach fermentowanych i  wyrobach pośrednich w  składzie podatkowym (INF-B);

103) informacja o  piwie w  składzie podatkowym (INF-C);

104) informacja o paliwach silnikowych w składzie podatkowym z wyłączeniem gazu (INF-D);

105) informacja o  wyrobach tytoniowych w  składzie podatkowym (INF-F);

106) informacja o paliwach opałowych w składzie podatkowym (INF-I);

107) informacja o  gazie w  składzie podatkowym (INF-J);

108) informacja o  olejach smarowych i  pozostałych olejach w składzie podatkowym (INF-K);

109) deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla płatników podatku od gier urządzających turniej gry pokera (POG-P);

110) deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla podatników prowadzących salony gier na automatach oraz urządzających gry na automatach o niskich wygranych (POG-4);

86) podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich (AKC-4/B);

87) podatek akcyzowy od piwa (AKC-4/C);

88) podatek akcyzowy od paliw silnikowych z  wyłączeniem gazu (AKC-4/D);

89) podatek akcyzowy od samochodów osobowych (AKC-4/E);

90) podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych (AKC-4/F);

91) podatek akcyzowy (AKC-4/H); od energii elektrycznej

92) podatek akcyzowy od paliw opałowych (AKC-4/I);

93) podatek akcyzowy od gazu (AKC-4/J);

1)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i  Nr  143, poz.  1199, z  2006  r. Nr  66, poz.  470, Nr  104, poz.  708, Nr  143, poz.  1031, Nr  217, poz.  1590 i  Nr  225, poz.  1635, z  2007  r. Nr  112, poz.  769, Nr  120, poz.  818, Nr  192, poz.  1378, Nr  225, poz.  1671, z  2008  r. Nr  118, poz.  745, Nr  141, poz.  888, Nr  180, poz.  1109 i  Nr  209, poz.  1316, 1318 i  1320, z  2009  r. Nr  18, poz.  97, Nr  44, poz.  362, Nr  57, poz.  466, Nr  131, poz.  1075, Nr  157, poz.  1241, Nr  166, poz.  1317, Nr  168, poz.  1323, Nr  213, poz.  1652 i  Nr  216, poz.  1676, z  2010  r. Nr  40, poz.  230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 171, poz. 1016, Nr 186, poz. 1100 i Nr 199, poz. 1175.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2008  r. Nr  114, poz.  726 i  Nr  236, poz.  1637, z 2009 r. Nr 226, poz. 1821, z 2010 r. Nr 209, poz. 1377 oraz z 2011 r. Nr 19, poz. 97 i Nr 76, poz. 412.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1231 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1239 z 20112011-09-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2011 r. w sprawie określenia limitu miejsc na kierunki studiów strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1238 z 20112011-09-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2011 r. w sprawie określenia składu konwentu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz konwentu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1237 z 20112011-09-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1236 z 20112011-09-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie centralnego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1235 z 20112011-09-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1234 z 20112011-09-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1233 z 20112011-09-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1232 z 20112011-09-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1230 z 20112011-09-30

  Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1229 z 20112011-09-30

  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o Policji

zamów dokument

Porady prawne

 • Wysyłanie ofert handlowych faksem

  Proszę o informację, czy polskie prawo reguluje w jakikolwiek sposób (jeśli tak, to jaki) przesyłanie ofert handlowych faksem. Chciałbym w ten sposób rozesłać do (...)

 • Niechciana poczta elektroniczna

  Czy dostając regularnie pocztę elektroniczną, której nie chcę, mogę zażądać odszkodowania od nadawcy? Najprawdopodobniej nadawca pobrał mój adres email z mojej (...)

 • Oświadczenie woli składane w formie elektronicznej a forma pisemna

  Kiedy, według przepisów Kodeksu cywilnego, oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne oświadczeniu złożonemu w formie pisemnej?

 • Przesyłanie ofert handlowych drogą elektroniczną

  Czy drogą elektroniczną można rozsyłać oferty handlowe, które nie były zamówione przez adresata?

 • Niechciana poczta

  Dostałem drogą poczty tradycyjnej (Poczta Polska) od firmy X Sp. z o.o., fakturę pro forma, którą niby mam traktować jak ofertę handlową. Ani ja, ani żaden ze współpracowników (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-21 poz. 98

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • Dziennik Ustaw z 2013-02-13 poz. 203

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-13 poz. 1547

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-31 poz. 1637

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-30 poz. 474

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.