Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1235 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-30
Data wydania:2011-09-29
Data wejscia w życie:2011-10-01
Data obowiązywania:2011-10-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1235 z 2011


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 207                — 12217 —                Poz. 1235


1235

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat Na podstawie art. 170a ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005  r. — Prawo o  szkolnictwie wyższym (Dz.  U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 


1. Określa się wzór oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania

1)

studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat, stanowiący załącznik do rozporządzenia. § 

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 października 2011 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553, z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 84, poz. 455, Nr 112, poz. 654, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1235 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1239 z 20112011-09-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2011 r. w sprawie określenia limitu miejsc na kierunki studiów strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1238 z 20112011-09-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2011 r. w sprawie określenia składu konwentu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz konwentu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1237 z 20112011-09-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1236 z 20112011-09-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie centralnego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1234 z 20112011-09-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1233 z 20112011-09-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1232 z 20112011-09-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1231 z 20112011-09-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1230 z 20112011-09-30

  Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1229 z 20112011-09-30

  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o Policji

zamów dokument

Porady prawne

 • Odpis z dokumentów studenta

  Mam zamiar studiować na studiach uzupełniających magisterskich w mojej miejscowości rodzinnej. Z racji tego, że studia licencjackie ukończyłem w Poznaniu, muszę w (...)

 • *Czas przechowwania zgody na przetwarzanie danych

  Ocena studenta wraz z jego nazwiskiem i imieniem została udostępniona na stronie internetowej uczelni. Jak długo należy przechowywać zgodę studenta na umieszczenie jego (...)

 • Zatrudnienie Ukraińca na umowę zlecenia

  Ukrainiec studiuje na polskiej uczelni publicznej. Chcemy go zatrudnić na umowę zlecenia. Nie będzie to praktyka zawodowa, tylko wielomiesięczna, ciągła umowa zlecenia. (...)

 • Fałszywe pełnomocnictwo

  W jaki sposób uczelnia ma się ustrzec przed fałszywymi upoważnieniami rodzica, czy kolegi dotyczącymi udostępnienia ocen, wyników studenta? Czy najlepiej, gdyby student (...)

 • Wykaz nieruchomości

  Jakie elementy zawiera wykaż nieruchomości publicznych przeznaczonych do zbycia?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-28 poz. 1201

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie danych zamieszczanych w ogólnopolskim wykazie studentów

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-22 poz. 1033

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wykazu kierunków związanych z dyscyplinami artystycznymi, na których można studiować w uczelni publicznej na studiach stacjonarnych drugi kierunek bez wnoszenia opłat

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-22 poz. 1365

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-02 poz. 679

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-26 poz. 1187

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.