Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1249 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-10-04
Data wydania:2011-09-19
Data wejscia w życie:2011-10-19
Data obowiązywania:2011-10-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1249 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 210                — 12299 —                Poz. 1249


1249

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego Na podstawie art. 31 ust. 6, art. 38 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 39 ust. 1 pkt 2 i art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008  r. o  podatku akcyzowym (Dz.  U. z  2011  r. Nr 108, poz. 626, Nr 120, poz. 690, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1208) zarządza się, co następuje: §


1. W  rozporządzeniu Ministra Finansów z  dnia 23  sierpnia 2010  r. w  sprawie zwolnień od  podatku akcyzowego (Dz.  U. Nr  159, poz.  1070 oraz z  2011  r. Nr 89, poz. 507) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie: „11) organ wojskowy — Ministra Obrony Narodowej lub upoważnionego przez niego właściwego dowódcę rodzaju sił zbrojnych, Dowódcę Operacyjnego Sił Zbrojnych oraz Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych lub upoważnionego przez nich dowódcę wojskowej jednostki budżetowej;”;

1)

2) w § 30 w ust. 4: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) Naczelnikowi Urzędu Celnego I  w  Warszawie — w  przypadku zakupów dokonywanych przez Ministra Obrony Narodowej lub upoważnionego przez niego Dowódcę Wojsk Lądowych, Dowódcę Sił Powietrznych, Dowódcę Operacyjnego Sił Zbrojnych oraz Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych lub odpowiednio upoważnionych przez nich dowódców wojskowych jednostek budżetowych;”, b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) Naczelnikowi Urzędu Celnego w  Krakowie — w  przypadku zakupów dokonywanych przez Dowódcę Wojsk Specjalnych lub upoważnionego przez niego dowódcę wojskowej jednostki budżetowej.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: wz. L. Kotecki

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1249 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1260 z 20112011-10-04

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1259 z 20112011-10-04

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1258 z 20112011-10-04

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zawieszania policjanta w czynnościach służbowych przez przełożonych

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1257 z 20112011-10-04

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1256 z 20112011-10-04

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1255 z 20112011-10-04

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1254 z 20112011-10-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla toru wyścigowego

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1253 z 20112011-10-04

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1252 z 20112011-10-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 września 2011 r. w sprawie dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych przysługujących żołnierzom zawodowym

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1251 z 20112011-10-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1250 z 20112011-10-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gęstościomierze oscylacyjne do pomiaru gęstości cieczy, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1248 z 20112011-10-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej audytora efektywności energetycznej

zamów dokument

Porady prawne

 • Akcyza na biodiesel

  Ile wynosi akcyza na biodiesel wyprodukowany z oleju rzepakowego PKWiU 24.66.48-90.30?

 • Przerejestrowanie samochodu a koszty

  Przebywam w Niemczech od 1999 (studiuję, pracuję, jestem tu zameldowany). Parę lat wstecz nabylem i zarejestrowalem na siebie w Niemczech auto. Obecnie chciałbym je przerejestrować (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zmiana siedziby spółki a NIP

  W grudniu zmieniamy siedzibę spółki z o.o., co poniesie ze sobą konieczność zmiany Urzędu Skarbowego i złożenie aktualizacji NIP-2. Czy zmieni się NIP spółki?

 • Samochód jako mienie przesiedleńcze z USA

  Zamierzam sprowadzić samochód z USA jako mienie przesiedleńcze do Polski. mieszkam w USA ponad rok i mam zarejestrowany samochód na siebie dłużej niż 6 miesięcy. Spełniam (...)

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2010-03-18 nr 68 poz. 24

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 2010/12/UE z dnia 16 lutego 2010 r. zmieniającej dyrektywy 92/79/EWG, 92/80/EWG i 95/59/WE w zakresie struktury oraz (...)

 • Dziennik Ustaw z 2009-01-07 poz. 5

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2009 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-13 poz. 1541

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-10 poz. 1380

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2013 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-29 poz. 1408

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2014 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.