Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1275 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-10-11
Data wydania:2011-09-28
Data wejscia w życie:2011-10-26
Data obowiązywania:2011-10-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1275 z 2011


Strona 1 z 11

Dziennik Ustaw Nr 216                — 12483 —                Poz. 1275


1275

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Na podstawie art.  22 ust.  2 pkt  10 ustawy z  dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 


1. W  rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 10 marca 2010  r. w  sprawie standardów „202 203 204 205 206 207 311[53] 311[54] 311[55] 311[56] 312[03] 823[01] wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. Nr 103, poz. 652 oraz z 2011 r. Nr 35, poz. 177) w załączniku:

1) w tabeli po lp. 201 dodaje się lp. 202—207 w brzmieniu:

Technik przeróbki kopalin stałych Technik energetyk Technik gazownictwa Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Technik tyfloinformatyk Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych” w pkt 1, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia. § 

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Edukacji Narodowej: K. Hall

2) po standardzie wymagań będącym podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w  zawodzie wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych dodaje się standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe odpowiednio dla zawodów, o których mowa

1)

Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej — oświata i  wychowanie, na podstawie §  1 ust.  2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz.  818, Nr  180, poz.  1280 i  Nr  181, poz.  1292, z  2008  r. Nr  70, poz.  416, Nr  145, poz.  917, Nr  216, poz.  1370 i  Nr  235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814 i Nr 149, poz. 887.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 września 2011 r. (poz. 1275)

Zawód: technik przeróbki kopalin stałych symbol cyfrowy: 311[53] Etap pisemny egzaminu obejmuje: Część I — zakres wiadomości i  umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Absolwent powinien umieć:

1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w  formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:

1.1. rozróżniać informacje zawarte w  dokumentacji technicznej stosowanej w  zakładach przeróbki kopalin stałych; 1.2. rozróżniać informacje zawarte w  katalogach, normach, instrukcjach i  literaturze fachowej, dotyczące procesów związanych z  przeróbką kopalin stałych; 1.3. określać parametry technologiczne prowadzonych procesów na podstawie dokumentacji technicznej; 1.4. określać warunki występowania złóż węgla kamiennego, węgla brunatnego, rud metali, soli, surowców chemicznych i skalnych, na podstawie map, przekrojów i profili geologicznych;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1275 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1279 z 20112011-10-11

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2011 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Stepnicy od strony lądu

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1278 z 20112011-10-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1277 z 20112011-10-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych do przyjmowania zgłoszeń loterii fantowej lub gry bingo fantowe

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1276 z 20112011-10-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1274 z 20112011-10-11

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

zamów dokument

Porady prawne

 • Czynności wykonywane przez nauczyciela w ramach czasu pracy

  Jakie czynności wykonuje nauczyciel w ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia?

 • Urlop na przygotowanie do egzaminu

  W odpowiedzi z dn. 2-06-2010 napisaliście Państwo: obecnie nie istnieją żadne podstawy prawne do udzielania pracownikom - studentom, zarówno skierowanym jak i nie skierowanym (...)

 • Przygotowanie zawodowe młodocianych

  Zgodnie z art.70b ust. 7 pkt 3 ustawy z 07.09.1991 r. o systemie oświaty- dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych przyznawane jest na (...)

 • Nauczyciel dyplomowany

  Jestem nauczycielem dyplomowanym. Posiadam 9 letni staż pracy. Ukończyłem studia na politechnice, posiadam tytuł magistra inżyniera, oprócz tego ukończyłem dwu letnie (...)

 • Właściwa grupa KŚT

  Do jakiej grupy środków trwałych zaliczyć zestaw służący do przeprowadzania wideokonferencji?

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2008 nr 86 poz. 760

  Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 października 2008 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-11 poz. 1649

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-13 poz. 713

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych.

 • Monitor Polski 2011 nr 99 poz. 1001

  Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 • Dziennik Ustaw z 2012-08-31 poz. 981

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.