Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1279 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2011 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Stepnicy od strony lądu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-10-11
Data wydania:2011-09-23
Data wejscia w życie:2011-10-26
Data obowiązywania:2011-10-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1279 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 216                — 12509 —                Poz. 1279


1279

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 23 września 2011 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Stepnicy od strony lądu Na podstawie art.  45 ust.  1 pkt  2 ustawy z  dnia 21  marca 1991  r. o  obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i  administracji morskiej (Dz.  U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §  1. 


1. Granicę portu morskiego w  Stepnicy od strony lądu ustala się, jak następuje: Począwszy od punktu nr  1, położonego w  linii brzegu Zalewu Szczecińskiego, u podnóża nabrzeżnej skarpy, w  odległości około 115,2 m na południowy wschód od światła wejściowego na południowym falochronie Basenu Kolejowego, granica portu morskiego w Stepnicy biegnie w kierunku wschodnim do punktu  nr  2, położonego u  zbiegu granic nieruchomości opisanych w  księgach wieczystych: Kw nr  15649, Kw nr 42847, Kw nr 30669 i Kw nr 44795. Punkt nr 2 jest jednocześnie punktem granicy pasa technicznego morskich wód wewnętrznych. W punkcie nr 2 granica portu zmienia kierunek na północno-wschodni i  biegnie granicą nieruchomości opisanych w  księgach wieczystych: Kw nr  15649 i Kw nr 42847 do punktu nr 3, położonego w zachodniej granicy ulicy Portowej, na wprost południowego narożnika budynku mieszkalnego przy ulicy Mokrej

2. Od punktu nr 3 granica portu zmienia kierunek na północno-zachodni i  biegnie linią łamaną, zachodnią granicą ulicy Portowej przez punkty od nr 4 do nr 10, położonego w  odległości 2,6 m na południowy wschód od najdalej wysuniętego na wschód narożnika nabrzeża Basenu Kolejowego. Od punktu nr  10 granica portu biegnie nadal zachodnią granicą ulicy Portowej przez punkty nr 11 i 12 do punktu nr  13, usytuowanego w  południowo-wschodnim narożniku granicy nieruchomości położonej przy ulicy Portowej 8, opisanej w  księdze wieczystej Kw nr 17692. W punkcie nr 13 granica portu zmienia kierunek na południowo-zachodni i  biegnie południowymi grani1)

cami nieruchomości opisanych w  księgach wieczystych: Kw nr 17692 i Kw nr 17893, przez punkt nr 14 do punktu nr 15, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie wschodnią granicą nieruchomości opisanej w  księdze wieczystej Kw nr  15649, przez punkty nr 16 i 17 do punktu nr 18, położonego w południowym narożniku zakończenia ulicy Tadeusza Kościuszki. Od punktu nr 18 granica portu obiega zakończenie ulicy Tadeusza Kościuszki, przez punkty nr 19 i 20 do punktu nr 21. Punkt nr 19 jest równocześnie punktem osnowy szczegółowej III klasy nr 1021. Od punktu nr 21 granica portu biegnie w kierunku północno-zachodnim, południowo-zachodnią granicą drogi dojazdowej do portu, przez punkty nr 22 i 23 do punktu nr  24, położonego w  rejonie wjazdu na teren otaczający Basen Rybacki, w odległości 12,4 m na północny wschód od narożnika murowanego budynku magazynu sprzętu rybackiego. Od punktu nr 24 granica portu biegnie w kierunku północnym, przecina wjazd na teren Basenu Rybackiego i dochodzi do punktu nr 25, położonego w północnym narożniku granicy nieruchomości opisanej w księdze wieczystej Kw nr 15649. Od punktu nr 25 granica portu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie północnymi granicami działek ewidencyjnych wchodzących w  skład nieruchomości opisanej w księdze wieczystej nr Kw 15649, przez punkty od nr 26 do nr 29, położonego na granicy obrębów ewidencyjnych: Stepnica i  Zalew Szczeciński, i  dalej biegnie przez obręb ewidencyjny Zalew Szczeciński do punktu nr 30, położonego w linii brzegu Zalewu Szczecińskiego, w odległości około 92,5 m na północny zachód od osi ostrogi brzegowej w porcie morskim w Stepnicy. Odcinek granicy portu od punktu nr  27 do punktu nr  30 jest równocześnie odcinkiem granicy pasa technicznego morskich wód wewnętrznych.

2. Pomiędzy kolejnymi punktami wyznaczającymi granicę portu morskiego w Stepnicy, o których mowa w ust. 1, granica biegnie odcinkami prostymi. § 

2. Wykaz współrzędnych geograficznych punktów załamań granicy dla portu morskiego w Stepnicy od strony lądu podano w Geodezyjnym Układzie Odniesień — „EUREF-89” (European Reference Frame 1989.0):

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2003  r. Nr  170, poz.  1652, z  2004  r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr  203, poz.  1683, z  2006  r. Nr  220, poz.  1600 i  Nr  249, poz.  1834, z  2007  r. Nr  21, poz.  125, z  2008  r. Nr  171, poz. 1055, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 106, poz. 622 i Nr 134, poz. 778.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1279 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1278 z 20112011-10-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1277 z 20112011-10-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych do przyjmowania zgłoszeń loterii fantowej lub gry bingo fantowe

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1276 z 20112011-10-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1275 z 20112011-10-11

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1274 z 20112011-10-11

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

zamów dokument

Porady prawne

 • Definicja morskiego statku handlowego

  Czy istnieje w polskim prawie definicja statku handlowego? Czy istnieje akt prawny wg którego klasyfikuje się statki?

 • Rozliczanie diet zagranicznych

  Moje pytanie związane jest z dietami w delegacji zagranicznej. Przebywam na długiej delegacji zagranicznej (min. pół roku) i mam wątpliwości, czy pracodawca wypłaca (...)

 • Rozbudowa blisko granicy działki

  Planuję rozbudowę domu, część dobudówki chciałabym postawić od strony działki sąsiada, z tym, że są to użytki rolne. Zgodnie z moimi planami nowa część budynku (...)

 • Zasadzenie drzewa w granicach nieruchomości

  Czy sąsiad miał prawo posadzić świerki w odległości 0.5 metra od granicy działki od strony południowej? Świerki mają już ok. 4 m wysokości.

 • Wspólna ściana na granicy

  Czy obecny stan prawny pozwala na wzniesienie budynku, którego jedna ze ścian byłaby zarazem ścianą graniczną bez otworów okiennych - (garaż)?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-05 poz. 1310

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic portów morskich w Szczecinie i Policach od strony lądu

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-27 poz. 2709

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Rowach od strony lądu

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-16 poz. 571

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego we Fromborku od strony lądu

 • Dziennik Ustaw z 2009-01-16 poz. 20

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Nowym Warpnie od strony lądu

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-20 poz. 923

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Mrzeżynie od strony lądu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.