Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1288 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-10-12
Data wydania:2011-10-05
Data wejscia w życie:2011-10-12
Data obowiązywania:2011-10-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1288 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 217                — 12552 —                Poz. 1288


1288

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Na podstawie art.  46 ust.  6a ustawy z  dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z  2008  r. Nr  69, poz.  415, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. W  rozporządzeniu Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (Dz. U. Nr  30, poz.  155) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3: a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) specyfikację wydatków do poniesienia w ramach wnioskowanych środków, przeznaczonych na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności;”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej bezrobotny dołącza pisemne oświadczenie założycieli spółdzielni socjalnej o wykorzystaniu zgodnie z  przeznaczeniem środków Funduszu Pracy przyznanych na założenie spółdzielni socjalnej, które będą wniesione do spółdzielni socjalnej.”, c) w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2) nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;

3) nieposiadaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciel innej spółdzielni socjalnej w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;”;

1)

2) w § 4 w ust. 2: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) uchwałę spółdzielni socjalnej o  przyjęciu bezrobotnego jako członka oraz pisemne zobowiązanie spółdzielni socjalnej do jego zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia przystąpienia do spółdzielni socjalnej, po wniesieniu wpłaty w wysokości określonej w zobowiązaniu;”, b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) pisemne zobowiązanie spółdzielni socjalnej do wykorzystania zgodnie z  przeznaczeniem środków Funduszu Pracy przyznanych na przystąpienie bezrobotnego do spółdzielni socjalnej i  wniesionych do tej spółdzielni.”;

3) w § 5 w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: „3) nie prowadził działalności gospodarczej w  okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;

4) nie został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciel innej spółdzielni socjalnej w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;”;

4) w § 6 w ust. 2: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) złożenia rozliczenia wydatkowanych środków, o którym mowa w § 6a ust. 1, w terminie określonym w umowie;”, b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego zgodnie z  ustawą z  dnia 11 marca 2004  r. o  podatku od towarów i  usług (Dz. U. z  2011  r. Nr  177, poz.  1054) podatku naliczonego, dotyczącego zakupionych towarów i  usług w  ramach przyznanych środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.”;

5) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu: „§ 6a.

1. Bezrobotny, który otrzymał środki z Funduszu Pracy na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, lub w  jego imieniu spółdzielnia socjalna przedkłada staroście rozliczenie otrzymanych i  wydatkowanych środków. Bezrobotny, który otrzymał środki na przystąpienie do spółdzielni socjalnej, przedkłada ponadto staroście potwierdzenie wpłaty tych środków do spółdzielni socjalnej.

Minister Pracy i  Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i  Polityki Społecznej (Dz. U. Nr  216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2008  r. Nr  70, poz.  416, Nr  134, poz.  850, Nr  171, poz.  1056, Nr  216, poz.  1367 i  Nr  237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz.  742, Nr  97, poz.  800, Nr  115, poz.  964, Nr  125, poz.  1035, Nr  127, poz.  1052, Nr  161, poz.  1278 i  Nr  219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, Nr 238, poz.  1578, Nr  239, poz.  1593, Nr  254, poz.  1700 i  Nr  257, poz.  1725 i  1726 oraz z  2011  r. Nr  45, poz.  235, Nr  106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1206 i 1211.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1288 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1293 z 20112011-10-12

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 września 2011 r. sygn. akt SK 6/10

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1292 z 20112011-10-12

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2011 r. w sprawie odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1291 z 20112011-10-12

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1290 z 20112011-10-12

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 września 2011 r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1289 z 20112011-10-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2011 r. w sprawie wzoru dokumentu wycofania

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1287 z 20112011-10-12

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1286 z 20112011-10-12

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać beczki, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1285 z 20112011-10-12

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1284 z 20112011-10-12

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Polskiego Czerwonego Krzyża

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1283 z 20112011-10-12

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej”

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1282 z 20112011-10-12

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Duszniki Zdrój — młyn papierniczy"

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1281 z 20112011-10-12

  Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1280 z 20112011-10-12

  Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw

zamów dokument

Porady prawne

 • Pożyczka z Urzędu Pracy

  Jestem zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako bezrobotna. Nie pobieram zasiłku. Chcę się ubiegać o przyznanie mi jednorazowo środków na podjęcie samodzielnej działalności (...)

 • Wydatkowanie środków z ZFŚS

  Nasz były pracownik zwrócił się do firmy z wnioskiem o wypłatę zapomogi losowej z tytułu ciężkiej i przewlekłej choroby (porusza się na wózku inwalidzkim). Czy (...)

 • Przekazanie środków na ZFŚS

  Pracodawca chce podarować pracownikom bony na święta, a wydatek ten przekracza wysokość dostępnych środków z odpisu na ZFŚS. Czy w takiej sytuacji można przekazać (...)

 • Finansowanie podatku z ZFŚS

  Jaka jest podstawa zakazująca finansowanie podatku dochodowego od świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych? Kto to sprawdza, PIP? Jakie mogą być konsekwencje (...)

 • Wyłudzenie bezzwrotnej dotacji przez bezrobotnego

  Bezrobotny otrzymał chyba z urzędu miejskiego 10 tys. zł. dotacji na otwarcie i rozwój własnej firmy - sklepu motoryzacyjnego. Firmy jednak nie prowadzi. Rzekomy sklep (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-14 poz. 1130

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-29 poz. 1211

  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-02 poz. 156

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-13 poz. 1541

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-02 poz. 155

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.