Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1312 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-10-17
Data wydania:2011-10-05
Data wejscia w życie:2011-10-17
Data obowiązywania:2011-10-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1312 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 221                — 13142 —                Poz. 1312


1312

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o  finansach publicznych (Dz. U. Nr  157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. W  rozporządzeniu Rady Ministrów z  dnia 23  lipca 2010  r. w  sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o  których mowa w  art.  5 ust.  3 pkt 6 ustawy o  finansach publicznych (Dz. U. Nr 138, poz. 928 oraz z 2011 r. Nr 182, poz. 1083) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1: a) w ust. 1 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „8) środki udostępniane przez Komisję Europejską w  ramach partnerstwa na podstawie

1)

umów o delegację, przeznaczone na działania informacyjne i  edukacyjne związane z  członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w  Unii Europejskiej i  z  procesem integracji europejskiej.”, b) w ust. 2 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „8) Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jako pośrednik działający w  imieniu Komisji Europejskiej — w przypadku środków wymienionych w pkt 8.”;

2) w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) przeznaczonym na realizację zadania finansowanego ze środków, o których mowa w pkt 6 i 8;”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr  152, poz.  1020, Nr  238, poz.  1578 i  Nr  257, poz.  1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1312 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1319 z 20112011-10-17

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1318 z 20112011-10-17

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu wypłacania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu zryczałtowanego równoważnika pieniężnego za niewykorzystany przejazd na koszt Biura Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1317 z 20112011-10-17

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1316 z 20112011-10-17

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania uprawnień do zasiłków pogrzebowych oraz warunków i trybu pokrywania kosztów pogrzebu żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1315 z 20112011-10-17

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania poręczeń jako pomocy de minimis

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1314 z 20112011-10-17

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celnych właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości miejscowej

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1313 z 20112011-10-17

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2011 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa

zamów dokument

Porady prawne

 • Zasady dokonywania wydatków publicznych

  Według jakich zasad należy dokonywać wydatków publicznych?

 • Zakres działalności zakładu budżetowego gminy

  Zakres prowadzonej działalności zakładu obejmuje zadania określone w art. 14 ustawy o finansach publicznych oraz inne. Czy należy zlikwidować zakład budżetowy, jeżeli (...)

 • Zwrot składek z PFRON

  Jako osoba niepełnosprawna, prowadząca działalność gospodarczą mam prawo do składania wniosków do PFRON o refundacje składek. Działalność rozliczam na podstawie (...)

 • Dofinansowanie szkoleń a podatek dochodowy

  Spółka z o.o. wzięła udział w projekcie "Rotacja pracy" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 2.3. W ramach tego projektu PARP (...)

 • Refundacja z PFRON przychodem

  Jako osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą mam prawo do składania wniosków do PFRON o refundacje składek. Działalność rozliczam na podstawie (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-01 poz. 1083

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

 • Dziennik Ustaw z 2008-08-29 poz. 980

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3a i 4 ustawy o finansach publicznych

 • Dziennik Ustaw z 2009-01-12 poz. 13

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3a i 4 ustawy o finansach publicznych

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-07 poz. 1219

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-30 poz. 928

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.