Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 222, poz. 1329 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-10-18
Data wydania:2011-10-03
Data wejscia w życie:2011-11-02
Data obowiązywania:2011-11-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 222, poz. 1329 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 222                — 13193 —                Poz. 1329


1329

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997  r. o  strażach gminnych (Dz.  U. Nr  123, poz. 779, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. W  rozporządzeniu Rady Ministrów z  dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności (Dz. U. Nr 220, poz. 1722) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie: „§

6. Strażnik odnotowuje w notatniku służbowym dane dotyczące:

1) osoby legitymowanej: imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, datę i  miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania lub pobytu;

2) rodzaju dokumentu lub oświadczenia, o  którym mowa w  § 4 ust.  1 pkt  2, które stanowiły podstawę do ustalenia tożsamości;

3) czasu, miejsca oraz podstawy faktycznej podjęcia czynności legitymowania.”;

2) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Przedmioty, o  których mowa w  ust.  1 pkt  4, przekazuje się za potwierdzeniem odbioru właściwym podmiotom albo zwraca osobie kontrolowanej.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 130, poz. 1190, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 97, poz. 803, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 222, poz. 1329 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 222, poz. 1331 z 20112011-10-18

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów przedkładania oraz zakresu planów finansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie realizacji misji publicznej opracowywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji

 • Dziennik Ustaw Nr 222, poz. 1330 z 20112011-10-18

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie opłat za dokonanie wpisu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych

 • Dziennik Ustaw Nr 222, poz. 1328 z 20112011-10-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 222, poz. 1327 z 20112011-10-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2011 r. w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organ nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 222, poz. 1326 z 20112011-10-18

  Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

 • Dziennik Ustaw Nr 222, poz. 1325 z 20112011-10-18

  Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotyczącej podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE, sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 222, poz. 1324 z 20112011-10-18

  Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o ratyfikacji Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 222, poz. 1323 z 20112011-10-18

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 222, poz. 1322 z 20112011-10-18

  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o ratyfikacji Drugiej poprawki do Konwencji z Espoo, przyjętej podczas III Spotkania Stron Konwencji, Decyzją III/7, w dniu 4 czerwca 2004 r. w Cavtat

 • Dziennik Ustaw Nr 222, poz. 1321 z 20112011-10-18

  Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 222, poz. 1320 z 20112011-10-18

  Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-02-28 poz. 223

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)

 • Dziennik Ustaw z 2013-04-12 poz. 456

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-30 poz. 127

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-14 poz. 353

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-27 poz. 1943

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi) oraz zakresu sprawowania przez Komendanta Głównego Policji nadzoru nad działalnością straży


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.