Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1402 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-11-08
Data wydania:2011-10-20
Data wejscia w życie:2012-01-01
Data obowiązywania:2012-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1402 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 236                — 13743 —                Poz. 1402


1402

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych Na podstawie art. 109 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997  r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr  90, poz. 557, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. W  rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2003 r. w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w  zakładach karnych i  aresztach śledczych (Dz. U. Nr  167, poz.  1633 oraz

1)

z  2005  r. Nr  48, poz. 

457) załącznik nr  2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 stycznia 2012 r. Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z  2003  r. Nr  111, poz.  1061,  Nr  142, poz.  1380 i  Nr  179, poz.  1750, z  2004  r. Nr  93, poz.  889, Nr  210, poz.  2135, Nr  240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 34, poz. 191, Nr 40, poz. 227, Nr 125, poz. 842 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 39, poz. 201 i 202, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 734, Nr 185, poz. 1092 i Nr 217, poz. 1280.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2011 r. (poz. 1402)

WYSOKOŚĆ STAWEK DZIENNYCH Lp. 1 2 3 4 5 Rodzaj norm wyżywienia oraz diet Podstawowa Dla osadzonych w wieku do ukończenia

18. roku życia Dieta lekkostrawna Dieta cukrzycowa Dodatkowa Symbol „P” „M” „L” „Lc” „Pf” Wysokość stawek dziennych [w zł] 4,80 5,20 5,70 6,80 3,20

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1402 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1405 z 20112011-11-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1404 z 20112011-11-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania posiłków i napojów przez cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia oraz wartości dziennej normy wyżywienia

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1403 z 20112011-11-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1401 z 20112011-11-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1400 z 20112011-11-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 października 2011 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Rezerw Materiałowych

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1399 z 20112011-11-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie trybu udostępniania danych oraz wysokości opłat

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1398 z 20112011-11-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2011 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław-Strachowice

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1397 z 20112011-11-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1396 z 20112011-11-08

  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

zamów dokument

Porady prawne

 • Zameldowanie stałe i czasowe

  Czy mając zameldowanie czasowe trzeba wymeldować się ze stałego miejsca zameldowania?

 • Otrzymywanie przez policjanta wyżywienia

  Czy policjantowi przysługuje posiłek regeneracyjny jeśli przed upływem czterogodzinnego okresu służby na wolnym powietrzu odbywał on uzasadnioną przerwę np. w budynku (...)

 • Meldunek stały i czasowy

  Jakich czynności należy dopełnić w ramach obowiązku meldunkowego?

 • Ponowne zameldowanie na pobyt czasowy

  Czy można przedłużyć zameldowanie czasowe osoby trwające 3 miesiące o kolejne np. 3 miesiące? Co się stanie w przypadku ustania terminu zameldowania tymczasowego? (...)

 • Obowiązek meldunkowy ludności - ewidencja

  Czy istnieje konieczność bycia zameldowanym? Sprzedaję mieszkanie, tak więc muszę się wymeldować, nowe będę miał dopiero za pół roku (może dłużej), przez ten (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-06 poz. 1106

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-09 poz. 1215

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika.

 • Dziennik Ustaw z 2010-01-19 poz. 59

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania posiłków i napojów przez cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia oraz wartości dziennej normy wyżywienia

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-29 poz. 669

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie zasad i trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów.

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-08 poz. 1404

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania posiłków i napojów przez cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia oraz wartości dziennej normy wyżywienia


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.